4 najpopularniejsze banki dla milionerów (2024)

Nowość w Yahoo

© 2024Wszelkie prawa zastrzeżone.

  ':"";if(r){var a=t.promos.showYahooLogo?"":"yns-no-logo";r=r.replace("{notifOnboardBtnLabel}",t.promos.notifOnboardBtnLabel).replace ("{notifOnboardMsg}",t.promos.notifOnboardMsg).replace("{subscriptionTopic}",t.promos.subscriptionTopic).replace("{noLogoClass}",a).replace("{promoLogo}",t. promos.promoLogo)}var s=n.newCount>t.panel.maxCount?n.newCount:"",c=t.panel.notificationCenterPath,l=c?"":P,d=t.panel.headerMsg? "":" "+P,u=c?R:"",p=void 0;n.count?p=n.markup:p='

 • {emptyPanelMsg}

 • '.replace("{emptyPanelMsg}",t.panel.emptyPanelMsg);return e=e.replace("{notifMarkup}",p).replace("{promoMarkup}",r).replace("{hideClass} ",l).replace("{notifCenterLink}",c).replace("{paddingClass}",u).replace("{headerMsg}",t.panel.headerMsg).replace("{hideHeaderClass}", d).replace(/{notificationCenterNavMsg}/g,t.panel.notificationCenterNavMsg).replace(/{newCount}/g,s)}},{key:"render",value:function(e,n){var t=this;if(t._panelNode){var o=void 0,i=t._panelNode,r=void 0,a=void 0;switch(e){case"expanded_panel":o='

  {headerMsg}

   {promoMarkup}{notifMarkup}

  ',a=t._store.getNotifications(),r=t._generatePanelMarkup(o,a),i.innerHTML=r;break;case"error_panel":r=(o='

  {errorMsg}

  ').replace("{errorMsg}",t._config.panel.errorMsg),i.innerHTML=r}n&&n()}else n&n(new Error("Brak elementu nadrzędnego panelu"))}},{key:" utwórzPanelParentNode",wartość:funkcja(e){e&&(e.innerHTML='

  ',this._panelNode=document.getElementById(q))}},{key:"updateBadgeNode",value:function(e){if(e){var n=this._store.getNotifications().newCount,t= this._config.badge.maxCount;if(n){var o=n>t?t+"+":n;e.innerHTML=o}else e.innerHTML=""}}},{key:"addStyles" ,wartość:funkcja(e){if(e&&"niezdefiniowany"!=typ okna){var n=document.getElementById(this._config.panel.styleTagId);n||((n=document.createElement("styl" )).type="text/css",n.id=this._config.panel.styleTagId,n.innerText=e,document.head.appendChild(n))}}}]),e}(),H =function(){funkcja e(n,t,o){L(this,e);var i=this;i._store=t,i._view=o,i._config=n;var r=i. _config.panel;i._panelParentNode=document.querySelector(r.parentSelector),i._badgeNode=i._config.badge.selector&&document.querySelector(i._config.badge.selector),i._indicatorNode=r.indicatorSelector&&document.querySelector( r.indicatorSelector)} return x(e,[{key:"createPanelParentNode",value:function(){this._view.createPanelParentNode(this._panelParentNode),this._notifPanelNode=document.getElementById(q)}},{key :"refreshPanelNode",value:function(e,n){var t=this;S(t._notifPanelNode,O),t._store.fetchNotifications(e,(function(e,o){var i=window.wafer&&window .wafer.base;i&&i.destroy(t._notifPanelNode),e?t._notifPanelNode.innerHTML||(t._view.render("error_panel"),S(t._notifPanelNode,O)):(t._view. render("expanded_panel"),t._view.updateBadgeNode(t._badgeNode),t._showBadge(),t._showIndicator(),t._view.addStyles(o.css)),A(t._notifPanelNode,O) ,i&&i.sync(t._notifPanelNode.parentNode),n&&n(e,o)}))}},{key:"resetBadge",value:function(){var e=this;e._store.resetNewCount(), e._view.updateBadgeNode(e._badgeNode),S(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass)}},{key:"_showIndicator",value:function(){this._indicatorNode&&(this._store.getNotifications ().newCount?S(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass):A(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass))}},{key:"_showBadge",value:function() {var e=this;e._store.getNotifications().newCount?A(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass):S(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass)}]), e}(),U={promos:{eligibleBodyClass:"display-push-promos",enableNotifOnboard:!0,bypassEligibleClassCheck:!1,notifOnboardBtnLabel:"Notify Me",notifOnboardMsg:"Otrzymuj powiadomienia o najświeższych wiadomościach i najważniejszych artykułach" ,promoLogo:"https://s.yimg.com/cv/apiv2/ae/news/circle_bell.png",showYahooLogo:!0,subscriptionTopic:"gondor_homerun_news"},badge:{hideClass:"",maxCount:5 ,selector:""},panel:{emptyPanelMsg:"Nie masz nowych powiadomień.",errorMsg:"",headerMsg:"Powiadomienia",imageTag:"img:40x40|2|80",indicatorClass:"yns-indicator ",indicatorSelector:null,maxCount:6,notificationCenterNavMsg:"Wyświetl wszystkie powiadomienia {newCount}",notificationCenterPath:"",notificationTypes:"",parentSelector:null,styleTagId:"notificationStyles",theme:"default"},service: {attemptCount:1,attemptDelay:2,url:null,resetUrl:null,isRMP:!1,responseType:"json",timeout:1500}},Y={NotificationClient:function(){function e(n){L (this,e);var t=this;t.config=t._parseConfig(n),t._validateRequiredConfigs()&&(t._request=nowy k(t.config),t._store=nowy B(t. config,t._request),t._view=nowy D(t.config,t._store),t._panelController=nowy H(t.config,t._store,t._view),t._panelController.createPanelParentNode() ,t._signHelperMethods())}zwróć x(e,[{key:"_parseConfig",value:function(e){var n={};for(var t w M(n,U),n)if( n.hasOwnProperty(t)){var o=n[t],i=e[t];"obiekt"===(void 0===o?"undefiniowane":_(o))?M(o ,i):n[t]=e[t]}return n}},{key:"_validateRequiredConfigs",value:function(){var e=this.config;return!(!e.panel.parentSelector|| !e.service.url)}},{key:"_signHelperMethods",value:function(){var e=this;e.helpers={refreshPanelNode:e._panelController.refreshPanelNode.bind(e._panelController),resetBadge: e._panelController.resetBadge.bind(e._panelController),resetIndicator:function(){A(e._panelController._indicatorNode,e.config.panel.indicatorClass)}}}}]),e}()},j= "lnct",z=function(){function e(){var e,n;this.personalized=!1,this.ybarElem=document.getElementById("ybar"),this.partnerClasses=null===(n =null===(e=this.ybarElem)||void 0===e?void 0:e.className)||void 0===n?void 0:n.match(/ybar-variant-( [a-z]*)/),this.client=new Y.NotificationClient(this.getConfig())}return e.prototype.refreshPanel=function(){var e,n,t,o=this,i={lastUpdate :this.getTimeStamp()||this.setTimeStamp(),loadInHpViewer:!0,includePersonalized:this.personalized},r=(null===(e=window.YAHOO)||void 0===e?void 0:e.context)||(null===(n=okno.Af)||void 0===n?void 0:n.context)||{};return r.region&&r.lang&&(i. lang=r.lang,i.region=r.region),(null===(t=this.partnerClasses)||void 0===t?void 0:t.length)&&(i.partner=this .partnerClasses[1]),new Promise((function(e,n){o.client.helpers.refreshPanelNode({matrixParams:i},(function(t,o){t&&(c("Błąd odświeżania powiadomienia:" ,t),n(t)),e(o)}))}))},e.prototype.resetBadge=function(){this.client.helpers.resetBadge(),this.setTimeStamp()},e .prototype.getConfig=function(){var e,n,t,o,i,r=document.getElementById("kontener-powiadomień"),a=null===(e=null==r?void 0: r.dataset)||void 0===e?void 0:e.config;if(N&&!a)return N;var s={promos:{eligibleBodyClass:"display-push-promos",enableNotifOnboard:!0 },badge:{selector:"#notif-badge",hideClass:"ybar-notification-hidden"},panel:{emptyPanelMsg:"Nie masz nowych powiadomień.",errorMsg:"Sprawdź ponownie później.",headerMsg :"Notifications",maxCount:5,parentSelector:"#ybarNotificationBody",notificationTypes:"breakingNews"},service:{url:"/tdv2_fp/api/resource/NotificationHistory.getHistory",isRMP:!1}},l= {};if(a){"att"===(null===(n=this.partnerClasses)||void 0===n?void 0:n[1])&&(s.promos.showYahooLogo =!1);try{var d=JSON.parse(a);l=h({},d),this.personalized=1===d.personalize}catch(e){c("Przetwarzanie konfiguracji powiadomień błąd",e)}r&&delete r.dataset.config}return N=this.mergeConfigs(s,l),(null===(t=this.partnerClasses)||void 0===t?void 0:t .length)&&"yahoo"!==(null===(o=this.partnerClasses)||void 0===o?void 0:o[1])&&(null===(i=N. promocje)||void 0===i?void 0:i.subscriptionTopic)&&usuń N.promos.subscriptionTopic,N},e.prototype.mergeConfigs=function(e,n){var t=h({},e );for(var o in e)t[o]=h(h({},e[o]),n[o]);return t},e.prototype.getTimeStamp=function(){var e; return null===(e=window.localStorage)||void 0===e?void 0:e.getItem(j)},e.prototype.setTimeStamp=function(){var e,n=""+ Math.floor((new Date).getTime()/1e3);return null===(e=window.localStorage)||void 0===e||e.setItem(j,n),n}, e}(),F=nowy z,G=funkcja(){return F},W="",J=[],V=funkcja(){},X=funkcja(){window.removeEventListener("przed wyładowaniem ",X),""!==W&&c("Nie znaleziono Rapid na stronie",nowy błąd(W))},K=null,Z=funkcja(){return null===K&&(K=document.getElementById („ybar”), K},$=funkcja(){var e=0,n=window.YAHOO;if(I)return I;if(n)if(n.i13n)if(n.i13n. __RAPID_INSTANCES__)if(n.i13n.__RAPID_INSTANCES__.length<1)W="YBAR: nie znaleziono instancji szybkiego działania!";else{var t=function(e){var n=void 0;if(e&&e.length>0 )for(var t=0;t

  0){if(I.addModules(i,!1,o),J.length>0)for(e=0;e40959)&&(i<13312||i>19903)&&(i<44032||i>55215))return!1}return!0},he={navBeaconFired:!1},fe=["gotowy", "nawigacja"],me=funkcja(){funkcja e(e){var n=this;this.triggerEvent=a,this.addEventListener=s,this.logError=c,this.logPerformance=l,this.getConfig= d,this.getPerformanceMetrics=u,this.rapidRefresh=ee,this.state=h({},on),this.modules=e,this.userEmail="",window.YBAR&&(fe.forEach((funkcja( e){var t="on".concat(e),o=window.YBAR[t];o&&(n[t]=o)})),window.YBAR.wssid&&(this.wssid=window.YBAR .wssid),window.YBAR.appid&&(this.appid=window.YBAR.appid)),fe.forEach((funkcja(e){var t="on".concat(e);s(e,(funkcja (){for(var o,i=[],r=0;r0,o=_.scrollTope.pageOffset,r=_.scrollTop>x+y,a=_.scrollTop90&&Ie("wydajność",e)}catch(e){}}),1e3)})),se(),s("błąd",(funkcja(e){var n=e&&e.detail||{} ,t=n.error||{},o=n.wiadomość||t.wiadomość||t.toString();try{var i={kod:t.nazwa,plik:t.nazwapliku||"" ,line:t.lineNumber||"",message:o};Ie("error",i)}catch(e){}}));var Be="_yb_1yuyah3",Oe="_yb_orhzsm",qe= "_yb_1d3zssw",Pe="_yb_cqwfgw";if("unknown"!=typeof Element&&!Element.prototype.matches){var Re=Element.prototype;Re.matches=Re.matchesSelector||Re.mozMatchesSelector||Re. msMatchesSelector||Re.oMatchesSelector||Re.webkitMatchesSelector}var De=function(e,n){for(;e&&9!==e.nodeType;){if("function"==typ e.matches&&e.matches(n ))return e;e=e.parentNode}};funkcja He(e,n,t,o,i){var r=Ue.apply(this,arguments);return e.addEventListener(t,r,i) ,{destroy:function(){e.removeEventListener(t,r,i)}}}funkcja Ue(e,n,t,o){return funkcja(t){t.delegateTarget=De(t.target,n ),t.delegateTarget&&o.call(e,t)}}var Ye,je=function(e,n,t,o,i){return"function"==typ e.addEventListener?He.apply(null,arguments ):"funkcja"==typ t?He.bind(null,dokument).apply(null,arguments):("string"==typ e&&(e=document.querySelectorAll(e)),Array.prototype.map .call(e,(funkcja(e){zwróć He(e,n,t,o,i)})))},ze=funkcja(e){this.data=e,this.next=null,to .prev=null},Fe=funkcja(){funkcja e(){this.head=null,this.tail=null}return e.prototype.push=funkcja(e){var n=nowy ze(e); zwróć this.head?this.tail?(n.prev=this.tail,this.tail.next=n,this.tail=n):(this.tail=n,this.tail.prev=this.head, this.head.next=this.tail):(this.head=n,n.next=this.tail),n},e.prototype.size=funkcja(){for(var e=0,n=to .head;n;)e+=1,n=n.next;return e},e.prototype.getHead=function(){zwróć this.head},e.prototype.getTail=funkcja(){zwróć this.tail },e.prototype.get=funkcja(e){if(e>=this.size())return null;for(var n=0,t=this.head;(null==t?void 0:t .następny)&&n=200&&i.status<=299,status:i.status,text:function(){return Promise.resolve(i.responseText)},json:function(){return new Promise((function(e,n){try {e(JSON.parse(i.responseText))}catch(e){n(e)}}))}})},i.send(n.body)}))]}))}))} ,Tn=funkcja(e,n){return void 0===n&&(n={}),("funkcja"==typ okna.fetch?fetch:In)(e,n)},Bn=funkcja( e,n){var t=e.url,o=e.headers,i=void 0===o?{}:o;return i["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest",Tn( t,{headers:i,credentials:"include"}).then((funkcja(e){return e.text().then((funkcja(t){Nn({status:e.status,responseText:t },n)}))}))};!funkcja(e){e[e.COUNT=0]="COUNT"}(Qe||(Qe={}))),funkcja(e){e[ e.PENDING=0]="OCZEKUJĄCE",e[e.COMPLETE=1]="KOŃCZONE"}(en||(en={}));var On={0:0,1:1,9: 9,99:99,150:150},qn=nowa mapa,Pn=funkcja(){funkcja e(){}return Obiekt.defineProperty(e.prototype,"wssid",{get:funkcja(){var e,n ,t=null===(e=window.YBAR)||void 0===e?void 0:e.wssid;return t||(t=(null===(n=document.querySelector(' input[name="mail_wssid"]'))||void 0===n?void 0:n.value)||"",this.wssid=t),t},set:function(e){window .YBAR=window.YBAR||{},window.YBAR.wssid=e||""},przeliczalne:!1,konfigurowalne:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"appid",{get :function(){var e,n,t=null===(e=okno.YBAR)||void 0===e?void 0:e.appid;return t||(t=(null== =(n=document.querySelector('input[name="mail_appid"]'))||void 0===n?void 0:n.value)||"",this.appid=t),t} ,set:function(e){window.YBAR=window.YBAR||{},window.YBAR.appid=e||""},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.fetchCount =funkcja(e){return f(this,void 0,void 0,(function(){var n,t,o,i,r=this;return m(this,(funkcja(a){return n=funkcja (e){var n=qn.get(e);if(n){if(n.status===en.PENDING)return n.promise;var t=Date.now()-12e4;return n. data&&n.lastRequested>t?Promise.resolve(n.data):void 0}}(Qe.COUNT),(t=this._checkForMockData())?[2,t]:!e&&n?[2,n]: (1,o={data:{responseType:"json",requests:[{id:"GetMailboxId",uri:"/ws/v3/mailboxes/",method:"GET",filters:{select:{mailboxId :"$..mailboxes[?(@.isPrimary==true)].id"}},suppressResponse:!0,requests:[{id:"ListDecos",uri:"/ws/v3/mailboxes/@. id==$(Id skrzynki pocztowej)/decos",method:"GET"}]}]}},i=this._fetch(o,1,(function(e){var n=r._normalizerCountResponse(e);return funkcja(e,n){var t={lastRequested:Date.now(),status:en.COMPLETE,promise:Promise.resolve(n),data:n};qn.set(e,t)}(Qe .COUNT,n),n})),s=Qe.COUNT,c=i,l={lastRequested:Date.now(),status:en.PENDING,promise:c},qn.set(s,l ),[2,i]);var s,c,l}))}))},e.prototype._fetch=function(e,n,t){var o,i;return f(this,void 0 ,void 0,(function(){var r,a,s,l,d,u,p,f,v,y,g,b,w,_,L,x;return m(this,(funkcja( m){switch(m.label){case 0:if(r=e.data,a=void 0===r?{}:r,s=e.params,l=void 0===s? {}:s,d="EC-4008",u="EC-4003",p=this._getYmreqid(),!this.appid)throw new Error("Brak identyfikatora aplikacji, użytkownik jest wylogowany");f =h({appId:this.appid},l),this.wssid&&(f.wssid=this.wssid),e.params=f,v=[],Object.keys(f).forEach((funkcja( e){var n=f[e];n&&v.push("".concat(encodeURIComponent(e),"=").concat(encodeURIComponent(n)))})),y=v.length?"? ".concat(v.join("&")):"",g="https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/batch".concat(y),m.label=1; przypadek 1: zwróć m.trys.push([1,4,,5]),[4,Tn(g,{method:"POST",body:JSON.stringify(a),credentials:"include",nagłówki :{"Content-Type":"application/json","X-Oath-YmReqId":p}})];case 2:return[4,(b=m.sent()).json()]; przypadek 3:if(w=m.sent(),b.ok)return[2,t(null===(i=w.result)||void 0===i?void 0:i.responses) ];if((_=null===(o=null==w?void 0:w.error)||void 0===o?void 0:o.code)===u)return[2 ,this._handleWssidApiError(w,e,n,t)];throw _===d?new Error("Sesja wygasła"):new Error("Mail Api odpowiedział z błędem");przypadek 4:throw L =m.sent(),c("JWS: ".concat((x=L).message),x),L;case 5:return[2]}})}))},e.prototype. _checkForMockData=function(){var e=document.getElementById("ybar");if(e&&e.hasAttribute("data-mc")){var n=e.getAttribute("data-mc");if(n&&On[ n])return On[n]}},e.prototype._normalizerCountResponse=function(e){var n,t,o,i,r,a;if(!e)return 0;var s=((null= ==(o=null===(t=null===(n=null==e?void 0:e[0])||void 0===n?void 0:n.odpowiedź)|| void 0===t?void 0:t.result)||void 0===o?void 0:o.decos)||[]).find((funkcja(e){return"FTI"== =(null==e?void 0:e.id)}));return s&&null!==(a=null===(r=null===(i=null==s?void 0:s. liczy)||void 0===i?void 0:i[0])||void 0===r?void 0:r.unseen)&&void 0!==a?a:0},e.prototyp ._handleWssidApiError=function(e,n,t,o){var i,r,a=null===(r=null===(i=null==e?void 0:e.error)||void 0===i?void 0:i.details)||void 0===r?void 0:r.wssid,s=n.params,c=(void 0===s?{}:s) .wssid;if(a){if(c&&a===c)throw new Error("API podało ten sam nieprawidłowy identyfikator WSSID");if(void 0!==t&t>0)return t-=1,this.wssid= a,this._fetch(n,t,o);throw new Error("Osiągnięto maksymalną liczbę ponownych prób z nieprawidłowym identyfikatorem WSSID")}throw new Error("Brak prawidłowego identyfikatora WSSID w odpowiedzi API")},e.prototype._getYmreqid=function( ){var e=(nowa data).getTime();return"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-09xx-xxxxxxxxxx00".replace(new RegExp("x","g"),(funkcja(){var n=( e+16*Math.random())%16|0;return e=Math.floor(e/16),n.toString(16)}))},e}(),Rn={add:[{ itemId:"ybar-mail-banner",reactions:["SHOWN"]}]};ye("ybar-mod-sidenav",(function(e){var n,t={sidenavBtn:document.getElementById(" _yb_sidenav-btn"),sidenav:document.querySelector("..concat(bn)),menu:document.querySelector("..concat(_n)),sekcje:document.querySelectorAll("..concat( mn)),closeBtn:document.querySelector("..concat(tn)),panels:document.querySelectorAll("..concat(fn)),backBtn:document.querySelector("..concat(nn) ),stopka:document.querySelector("..concat(ln)),prawa autorskie:document.querySelector("..concat(rn)),selectedSectionLinks:document.querySelectorAll("..concat(yn," a ")),focusedElement:document.querySelector("..concat(yn," .").concat(cn)),editionsDropdown:document.querySelector("..concat(an)),mailUnread:document.querySelector („”.concat(xn)),mailTooltip:document.getElementById("_yb_mail-tooltip"),tooltipClose:document.getElementById("_yb_mail-tooltip-close")},o=window.location.href.split( "?")[0]?window.location.href.split("?")[0].replace(/\/$/,""):window.location.href,i=y([],v (t.selectedSectionLinks),!1);if(!t.focusedElement)for(var r=0;r0){if(o&&i){var t=n>99;o.classList.add("".concat(Sn)),i.classList.add("".concat(Sn)),o.textContent=t?"99+":n+"",t?o.classList.add("".concat(kn)):n>=10&&o.classList.add("".concat(En))}e.onDestroy((function(){o&&(o.textContent="")}))}})).catch((function(){}))}(e,s)}));var Dn="_yb_11szbh0",Hn=function(e,n){var t;n.logoImages&&(t=n.logoImages).length>0&&Array.prototype.forEach.call(t,(function(e){e.onerror=function(){e.onerror=null,e.style.display="none"}})),n.wrapper&&(function(e,n){e&&(Se("#ybar-logo","#ybar-logo",n),n.onDestroy((function(){e.classList.remove("ybar-show-outline"),e.classList.remove("ybar-hide-outline")})))}(n.wrapper,e),function(e,n){n&&e.addElementListener(n,"click",(function(){e.triggerEvent("logo-click")}))}(e,n.wrapper))};ye("ybar-mod-logo",(function(e){var n={wrapper:document.getElementById("ybar-logo"),logoImages:document.querySelectorAll(".".concat(Dn))};Hn(e,n)}));var Un={"dropdown-open":"_yb_c45jvr","merchant-is-selected":"_yb_1oov3r0",overlay:"_yb_1c9u8zj","selected-merchant-clear-button":"_yb_20yhgk","shops-buttons":"_yb_ff4cre","styled-select":"_yb_1j6lqz7",tooltip:"_yb_l4ro0","tooltip--show":"_yb_1msfw6r",tooltip__text:"_yb_1dkub71",tooltip__voice:"_yb_g6u44m",tooltip__web:"_yb_145rum8",dark:"_yb_1cqias9",darker:"_yb_hybfwu",light:"_yb_19pkrcr",midnight60:"_yb_10d28m7","search-input-uh3-hover":"_yb_452hp4","search-input-uh3-focus-visible":"_yb_l7n13l","sa-btn-bar":"_yb_1d81pz2","searchbox-icon-uh3":"_yb_tu93tn",empty:"_yb_19y4fw0"},Yn=function(e,n){var t=Math.max(e,n),o=Math.min(e,n),i=Math.abs(t-o);return y([],v(new Array(i+1)),!1).map((function(e,n){return o+n}))},jn=function(e,n,t){var o=e.getConfig().bucketConfig,i=(void 0===o?{}:o).enable_search_ui,r=void 0!==i&&i;if(n.ybar){n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.add("ybar-overlay"),document.body.classList.add("ybar-overlay-noscroll");Q("ybar","websrch","",{elm:"expand",subsec:"searchbox",itc:"1"}),setTimeout((function(){n.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(t&&(n.searchInput.value=t),n.searchInput.focus(),r&&window.YAHOO&&window.YAHOO.SA&&window.YAHOO.SA.apps&&window.YAHOO.SA.apps[0]&&window.YAHOO.SA.apps[0].view&&!window.YAHOO.SA.apps[0].view.shown&&window.YAHOO.SA.apps[0].view.show())}))}},zn=function(e){var n;null===(n=e.ybar)||void 0===n||n.classList.remove("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.remove("ybar-overlay"),document.body.classList.remove("ybar-overlay-noscroll"),e.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(e.searchInput.value="",e.searchInput.blur())},Fn=function(e,n){var t=e.getConfig();"smartphone"===t.device&&("finance"===t.property&&"crunch"===t.ytheme&&e.addElementListener(n.searchInput,"click",(function(){var t,o;t="search_input_focus_click",null!==(o=ie())&&(ne[t]||(ne[t]=o)),e.addElementListener(n.searchForm,"click",(function(){if(n.ybar){if(n.ybar.classList.contains("ybar-searchbox-assist-fullscreen"))return;n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fadein")}if(!document.documentElement.classList.contains("ybar-overlay")){document.documentElement.classList.toggle("ybar-overlay"),document.body.classList.add("ybar-overlay-noscroll");Q("ybar","websrch","",{elm:"expand",subsec:"searchbox",itc:"1"})}}))})),e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"click",(function(){jn(e,n)})),e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"keydown",(function(t){var o=t,i=o.keyCode,r=o.key,a=Yn(65,90),s=y(y([],v(Yn(58,57)),!1),v(Yn(96,105)),!1),c=y(y([],v(a),!1),v(s),!1).includes(i);(32===i||13===i||c)&&(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),jn(e,n,c?r:""))})),n.searchBoxBackButton&&(e.addElementListener(n.searchBoxBackButton,"click",(function(e){e.stopPropagation(),window.YAHOO&&window.YAHOO.SA&&window.YAHOO.SA.apps&&window.YAHOO.SA.apps[0]&&(window.YAHOO.SA.apps[0].view.resetQuery(),window.YAHOO.SA.apps[0].view.hide()),zn(n);Q("ybar","back-close-srch","",{elm:"btn",subsec:"searchbox",itc:"1"})})),e.addElementListener(n.searchInput,"keyup",(function(e){e.stopPropagation();27===e.keyCode&&(e.stopPropagation(),zn(n))}))),e.addEventListener("viewerClosed",(function(){zn(n)})),e.onDestroy((function(){zn(n)})))},Gn=function(){function e(e,n,t){n&&(this.ybar=e,this.elem=n,this.options=t,this.show=this.show.bind(this),this.hide=this.hide.bind(this),this.addEventListeners())}return Object.defineProperty(e.prototype,"tooltip",{get:function(){var e=this;return this.tooltipMarkup||(this.tooltipMarkup=this.createTooltip(),(this.options.tooltipParentElm||this.elem).appendChild(this.tooltipMarkup),this.ybar.onDestroy((function(){var n,t;null===(t=null===(n=e.tooltipMarkup)||void 0===n?void 0:n.parentNode)||void 0===t||t.removeChild(e.tooltipMarkup)}))),this.tooltipMarkup},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.show=function(){this.tooltip.classList.add(this.options.showClass)},e.prototype.hide=function(){this.tooltip.classList.remove(this.options.showClass)},e.prototype.addEventListeners=function(){this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseenter",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"focus",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseleave",this.hide),this.ybar.addElementListener(this.elem,"blur",this.hide)},e.prototype.createTooltip=function(){var e=document.createElement("div");e.className=this.options.containerClass||"";var n=document.createElement("p");return n.textContent=this.options.label,n.className=this.options.textClass||"",e.appendChild(n),e},e}();!function(){var e,n,t,o,i,r,a,s,c,l,d,u,p,h,f,m={516:function(e,n,t){var o,i,r,a;e.exports=(o=t(336),i="default",r=function(e){return e.reduce((function(e,n){return e[n.id]=n.defaultMessage,e}),{})},((a=function(e){var n;this.lang=(n=e&&e.lang,-1!==o.indexOf(n)?e.lang:i)}).langMap={})[i]=r(t(559)),a.setLangMap=function(e,n){e&&n&&(a.langMap[e]=r(n))},a.prototype={t:function(e){switch(!0){case Boolean(a.langMap&&a.langMap[this.lang]&&a.langMap[this.lang][e]):return a.langMap[this.lang][e];case Boolean(a.langMap&&a.langMap[i]&&a.langMap[i][e]):return a.langMap[i][e];default:return""}}},a)},383:function(e,n,t){var o=t(645),i=t.n(o)()((function(e){return e[1]}));i.push([e.id,'/* Sprites */\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\n#spchp .close-button,\n#spch .close-button,\n#spch .spchc .microphone,\n#spch .spchc .speaking .microphone {\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch1x-1620383531565.min.png");\n background-repeat: no-repeat;\n background-size: initial;\n color: transparent;\n}\n/* Retina displays */\n@media\n only screen and (min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and (min-resolution: 192dpi),\n only screen and (min-resolution: 2dppx) {\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\n#spchp .close-button,\n#spch .close-button,\n#spch .spchc .microphone,\n#spch .spchc .speaking .microphone {\n background-size: 41px 330px;\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch2x-1620383531565.min.png")\n}\n }\n\n/* permission guide */\n#spchp.permission-guide {\n height: 100%;\n width: 100%;\n padding: 0;\n opacity: 0.9;\n background-color: #fff;\n left: 0;\n overflow: hidden;\n position: fixed;\n text-align: left;\n top: 0;\n z-index: 10000;\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\n}\n#spchp.permission-guide .close-button {\n background-position: 0 0;\n width: 24px;\n height: 24px;\n border: none;\n cursor: pointer;\n right: 0;\n margin: 20px;\n padding: 0;\n position: absolute;\n top: 0;\n z-index: 10;\n opacity: 0.8;\n }\n#spchp.permission-guide .close-button:hover {\n opacity: 1;\n }\n#spchp.permission-guide .guide {\n margin: 191px 0 0 507px;\n }\n#spchp.permission-guide .guide .microphone {\n height: 68px;\n width: 52px;\n border-right: 1px solid #232a31;\n float: left;\n }\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite {\n background-position: 0 -105px;\n width: 28px;\n height: 28px;\n }\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text {\n height: 68px;\n margin-left: 24px;\n float: left;\n }\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .title {\n color: #232a31;\n font-size: 32px;\n font-family: HelveticaNeue-Bold;\n line-height: 28px;\n margin-bottom: 16px;\n }\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .text {\n color: #232a31;\n font-size: 16px;\n line-height: 28px;\n }\n#spchp.permission-guide.hide {\n display: none;\n }\n\n/* speech panel */\n#spch.spch {\n background: #fff;\n height: 100%;\n left: 0;\n opacity: 0;\n overflow: hidden;\n position: fixed;\n text-align: left;\n top: 0;\n visibility: hidden;\n width: 100%;\n z-index: 10000;\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\n}\n#spch.spch .close-button {\n background-position: 0 0;\n width: 24px;\n height: 24px;\n border: none;\n cursor: pointer;\n right: 0;\n margin: 20px;\n padding: 0;\n position: absolute;\n top: 0;\n z-index: 10;\n opacity: 0.8;\n }\n#spch.spch .close-button:hover {\n opacity: 1;\n }\n#spch.spch .spchc {\n display: block;\n height: 97px;\n pointer-events: none;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container {\n width: 100%;\n height: 100%;\n opacity: 0.1;\n pointer-events: none;\n transition: opacity 0.318s ease-in;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .spch-control {\n display: inline-block;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container {\n float: left;\n height: 91px;\n overflow: hidden;\n margin: 3px 0;\n pointer-events: none;\n width: calc(50% - 48.5px);\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container p {\n display: table-cell;\n vertical-align: middle;\n width: 550px;\n height: 97px;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht {\n font-weight: normal;\n color: #6e7780;\n line-height: normal;\n opacity: 0;\n pointer-events: none;\n text-align: left;\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n transition: opacity 0.1s ease-in, margin-left 0.5s ease-in, top 0s linear 0.218s;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht.hide {\n display: none;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container #spcht-retry {\n color: #0f69ff;\n cursor: pointer;\n pointer-events: auto;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container {\n pointer-events: none;\n position: relative;\n transition: transform 0.218s, opacity 0.218s ease-in;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button {\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #eee;\n border-radius: 100%;\n bottom: 0;\n box-shadow: 0 2px 5px rgb(0 0 0 / 10%);\n cursor: pointer;\n display: inline-block;\n left: 0;\n opacity: 0;\n pointer-events: none;\n position: absolute;\n right: 0;\n top: 0;\n transition: background-color 0.218s, border 0.218s, box-shadow 0.218s;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button .microphone {\n background-position: 0 -24px;\n width: 41px;\n height: 41px;\n left: 27px;\n pointer-events: none;\n position: absolute;\n top: 27px;\n transform: scale(1);\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple {\n position: absolute;\n width: 136px;\n height: 136px;\n z-index: -1;\n left: 50%;\n top: 50%;\n opacity: 0;\n margin: -70px 0 0 -70px;\n border-radius: 100px;\n animation: ripple 3.3s infinite;\n background-color: #fff !important;\n border: 2px solid #e0e4e9;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(2) {\n animation-delay: 1.1s;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(3) {\n animation-delay: 2.2s;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button {\n background-color: #0f69ff;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button .microphone {\n background-position: 0 -65px;\n width: 40px;\n height: 40px;\n pointer-events: none;\n position: absolute;\n transform: scale(1);\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple {\n background-size: 114px;\n position: absolute;\n width: 114px;\n height: 114px;\n z-index: -1;\n left: 50%;\n top: 50%;\n margin: -57px 0 0 -57px;\n animation: speakingRipple1 2s infinite;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(2) {\n background-size: 123px;\n width: 123px;\n height: 123px;\n margin: -62px 0 0 -62px;\n animation: speakingRipple2 2s infinite;\n }\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(3) {\n background-size: 136px;\n width: 136px;\n height: 136px;\n margin: -68px 0 0 -68px;\n animation: speakingRipple3 2s infinite;\n }\n#spch.spch .spcho {\n background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(255 255 255) 50%, rgb(255 255 255 / 0%) 99%);\n display: block;\n min-width: 100%;\n text-align: center;\n top: 145px;\n padding-bottom: 71px;\n pointer-events: auto;\n }\n#spch.spch .spcho #spch-trending {\n animation: fadeIn 1s forwards;\n opacity: 0;\n }\n#spch.spch .spcho #spch-trending .trending {\n color: #6e7780;\n display: inline-block;\n font-size: 16px;\n }\n#spch.spch .spcho #spch-trending #trending-label {\n font-weight: bold;\n margin: 5px;\n }\n#spch.spch .spcho #spch-trending.hide {\n display: none;\n }\n#spch.spch.s2tb .spchc, #spch.spch.s2tb-h .spchc {\n background: #fff;\n box-sizing: border-box;\n box-shadow: 0 2px 6px rgb(0 0 0 / 20%);\n height: auto;\n margin: 0;\n min-width: 100%;\n overflow: hidden;\n padding: 24px 115px;\n }\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container {\n opacity: 1;\n transition: opacity 0.318s ease-in;\n }\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container .text-container {\n position: relative;\n }\n#spch.spch.s2tb {\n background: rgb(255 255 255 / 0%);\n opacity: 1;\n visibility: visible;\n transition-delay: 0s;\n }\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container {\n transform: scale(1);\n height: 97px;\n right: 0;\n top: 0;\n width: 97px;\n }\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container .button {\n opacity: 1;\n pointer-events: auto;\n position: absolute;\n transform: scale(1);\n transition-delay: 0;\n }\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container .spcht {\n font-size: 24px;\n margin-left: 0;\n opacity: 1;\n transition: opacity 0.5s ease-out, margin-left 0.5s ease-out;\n }\n#spch.spch.s2tb #spch-overlay {\n -webkit-backdrop-filter: blur(10px);\n backdrop-filter: blur(10px);\n background-color: #fff;\n height: 100%;\n opacity: 0.9;\n position: absolute;\n top: 149px;\n\n /* spchc\'s height */\n width: 100%;\n }\n#spch.spch.disable-blur-overlay #spch-overlay {\n background-color: transparent;\n\n /* stylelint-disable-next-line property-no-vendor-prefix */\n -webkit-backdrop-filter: none;\n backdrop-filter: none;\n }\n#spch.spch.disable-blur-overlay .spcho {\n height: 27px;\n padding-bottom: 20px;\n background: #fff;\n background-image: none;\n\n /* stylelint-disable-next-line property-no-vendor-prefix */\n\n /* stylelint-disable-next-line property-no-vendor-prefix */\n box-shadow: 0 8px 6px -6px rgb(0 0 0 / 20%);\n }\n#spch.spch.s2tb-h {\n background: rgb(255 255 255 / 0%);\n opacity: 0;\n visibility: hidden;\n }\n\n/* stylelint-disable-next-line keyframes-name-pattern */\n@keyframes fadeIn {\n 0% {\n opacity: 0;\n }\n\n 100% {\n opacity: 1;\n }\n}\n\n/* stylelint-disable-next-line keyframes-name-pattern */\n@keyframes ripple {\n 0% {\n opacity: 1;\n transform: scale(0.7);\n }\n\n 100% {\n opacity: 0;\n transform: scale(1);\n }\n}\n\n/* stylelint-disable-next-line keyframes-name-pattern */\n@keyframes speakingRipple1 {\n 0%,\n 100% {\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png");\n }\n\n 25%,\n 75% {\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png");\n transform: scale(1.1);\n }\n\n 50% {\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png");\n transform: scale(0.9);\n }\n}\n\n/* stylelint-disable-next-line keyframes-name-pattern */\n@keyframes speakingRipple2 {\n 0%,\n 100% {\n background-image: none;\n }\n\n 25%,\n 75% {\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png");\n transform: scale(1.1);\n }\n\n 50% {\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png");\n transform: scale(0.9);\n }\n}\n\n/* stylelint-disable-next-line keyframes-name-pattern */\n@keyframes speakingRipple3 {\n 0%,\n 25%,\n 75%,\n 100% {\n background-image: none;\n }\n\n 50% {\n background-image: url("https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png");\n transform: scale(0.9);\n }\n}\n',""]),n.Z=i},645:function(e){e.exports=function(e){var n=[];return n.toString=function(){return this.map((function(n){var t=e(n);return n[2]?"@media ".concat(n[2]," {").concat(t,"}"):t})).join("")},n.i=function(e,t,o){"string"==typeof e&&(e=[[null,e,""]]);var i={};if(o)for(var r=0;r0?" ".concat(t.layer):""," {")),o+=t.css,i&&(o+="}"),t.media&&(o+="}"),t.supports&& (o+="}");var r=t.sourceMap;r&&"unknown"!=typ btoa&&(o+="\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,.concat(btoa(unescape( encodeURIComponent(JSON.stringify(r))))" */"),n.styleTagTransform(o,e,n.options)}(n,e,t)},usuń:funkcja(){!funkcja( e){if(null===e.parentNode)return!1;e.parentNode.removeChild(e)}(n)}}}},589:function(e){e.exports=function(e,n ){if(n.styleSheet)n.styleSheet.cssText=e;else{for(;n.firstChild;)n.removeChild(n.firstChild);n.appendChild(document.createTextNode(e))}}}, 559:function(e){e.exports=JSON.parse('[{"id":"search.voice.hover_clear_text","description":"","defaultMessage":"Clear"},{"id" :"search.voice.hover_search_text","description":"","defaultMessage":"Szukaj w internecie"},{"id":"search.voice.hover_voice_text","description":"","defaultMessage" :"Wyszukiwanie głosowe"},{"id":"search.voice.permission_text","description":"","defaultMessage":"Zezwalaj na dostęp do mikrofonu, aby włączyć wyszukiwanie głosowe"},{"id":"search .voice.permission_title","description":"","defaultMessage":"Oczekiwanie na pozwolenie"},{"id":"search.voice.recognition_error","description":"","defaultMessage":"Proszę sprawdź poziom mikrofonu i dźwięku."},{"id":"search.voice.recognition_listening","description":"","defaultMessage":"Słuchanie..."},{"id":"szukaj. Voice.recognition_nomatch","description":"","defaultMessage":"Nie rozumiem."},{"id":"search.voice.recognition_retry","description":"","defaultMessage" :"Spróbuj ponownie."},{"id":"search.voice.recognition_start","description":"","defaultMessage":"Co chcesz szukać?"},{"id":" search.voice.trending_title","description":"","defaultMessage":"Spróbuj powiedzieć"},{"id":"search.voice.trending_or","description":"","defaultMessage":"lub "}]')},336:function(e){e.exports=JSON.parse('["ar-JO","da-DK","de-AT","de-CH","de -DE","el-GR","en-AU","en-CA","en-GB","en-IN","en-MY","en-NZ","en-PH „,”en-SG”, „es-AR”, „es-CL”, „es-CO”, „es-ES”, „es-MX”, „es-US”, „fi-FI”, „fr-CA”, „fr-CH”, „fr-FR”, „id-ID”, „it-CH”, „it-IT”, „ko-KR”, „nb-NO”, „nl -NL", "pl-PL", "pt-BR", "ro-RO", "ru-RU", "sv-SE", "th-TH", "tr-TR", "vi-VN ","zh-Hant-HK","zh-Hant-TW"]')}},v={};funkcja y(e){var n=v[e];if(void 0!==n )return n.exports;var t=v[e]={id:e,exports:{}};return m[e](t,t.exports,y),t.exports}y.n=function(e) {var n=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return y.d(n,{a:n}),n},y.d=funkcja(e,n){ for(var t in n)y.o(n,t)&&!y.o(e,t)&&Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:n[t]})},y.o=function(e ,n){return Obiekt.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)},y.nc=void 0,e=y(379),n=y.n(e),t=y(795),o=y.n (t),i=y(569),r=y.n(i),a=y(565),s=y.n(a),c=y(216),l=y.n(c),d=y( 589),u=y.n(d),p=y(383),(h={}).styleTagTransform=u(),h.setAttributes=s(),h.insert=r().bind(null, "głowa"),h.domAPI=o(),h.insertStyleElement=l(),n()(p.Z,h),p.Z&&p.Z.locals&&p.Z.locals,f=y(516),funkcja (e, n){var t={uiLang:"en-US",speechLang:"en-US",voiceButton:"#voice-btn",searchBox:{form:"#sf",input:"#yschsp ",params:{fr:"",fr2:""}},enable_voice_trending:!1,trening:{market:"en-us"},ui:{speechOverlay:{disableBlur:!1}},przeglądarki:{ krawędź:!1}};funkcja o(i){var r=this;if(r.config=Object. przypis(t,i||{}),r.i18n=nowy o.I18n({lang:r .config.uiLang}),r.renderPermissionGuide(r),r.renderSpeechPanel(r),r.speechResult="",r.noSpeech=!0,r.isRecognitionStart=!1,r.recognition=null,r. VoiceButton=n.querySelector(r.config.voiceButton),r.searchBoxForm=n.querySelector(r.config.searchBox.form),r.searchBoxQuery=n.querySelector(r.config.searchBox.input),r.speechPanel =n.querySelector("#spch"),r.speechButtonContainer=n.querySelector("#spchbc"),r.speechButton=n.querySelector("#spchbc-btn"),r.speechText=n.querySelector(" #spcht"),r.speechOverlay=n.getElementById("nakładka-spch"),r.retryLink=n.querySelector("#spcht-retry"),r.trending=n.getElementById("trendy-spch") ,r.trendingTerms=n.getElementById("terminy-popularne"),r.termSpans=n.getElementsByClassName("termin-popularne"),r.closeButton=n.querySelector("#spchx"),r.startAudio=nowy Audio("https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-start-202105050733.wav"),r.resultAudio=new Audio("https://s.yimg.com/pv/static /misc/voice-result-202105050733.wav"),r.errorAudio=new Audio("https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-error-202105050733.wav"),r.closeAudio =nowy dźwięk("https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-close-202105050733.wav"),r.permissionGuide=n.querySelector("#spchp"),r.permissionGuideClose=n .querySelector("#spchpx"),r.permissionGuideTimer=null,r.onEscKeyDown=function(e){"Escape"===e.code&&(r.recognition.stop(),r.sendBeacon("keybrd", "voicesearch_cancel_esc"),r.closePanel(r))},r.isBrowserSupported()){var a=e.SpeechRecognition||e.webkitSpeechRecognition,s=e.SpeechGrammarList||e.webkitSpeechGrammarList;r.recognition=nowy a ;var c=nowy s;c.addFromString&&c.addFromString("#JSGF V1.0;",1),r.recognition.grammars=c,r.recognition.continuous=!1,r.recognition.lang=r. config.speechLang,r.recognition.interimResults=!1,r.recognition.maxAlternatives=1,r.voiceButton&&(r.voiceButton.onclick=function(){r.recognition.start(),r.permissionGuideTimer&&e.clearTimeout(r .permissionGuideTimer),r.permissionGuideTimer=e.setTimeout((function(){r.isRecognitionStart||r.showPermissionGuide(r)}),300),n.addEventListener("keydown",r.onEscKeyDown),r.sendBeacon („clk”, „voicesearch”)}),r.speechButton&&(r.speechButton.onclick=function(){r.isRecognitionStart?(r.recognition.stop(),r.sendBeacon("clk","voicesearch_panel_mic_close" ),r.closePanel(r)):(r.recognition.start(),r.sendBeacon("clk","voicesearch_panel_mic_restart"))}),r.retryLink&&(r.retryLink.onclick=function(){r .isRecognitionStart||(r.recognition.start(),r.sendBeacon("clk","voicesearch_panel_retry"))}),r.speechOverlay&&(r.speechOverlay.onclick=function(){r.recognition.stop() ,r.sendBeacon("clk","voicesearch_cancel_outside"),r.closePanel(r)}),r.closeButton&&(r.closeButton.onclick=function(){r.recognition.stop(),r.sendBeacon(" clk","voicesearch_cancel"),r.closePanel(r)}),r.permissionGuideClose&&(r.permissionGuideClose.onclick=function(){r.recognition.stop(),r.sendBeacon("clk","voicesearch_permission_close" ),r.closeAudio.play(),r.hidePermissionGuide(r)}),r.recognition.onresult=function(n){r.speechResult=n.results[0][0].transcript,r.handlePunstanding( r),r.speechText&&(r.speechText.innerText=r.speechResult),r.searchBoxQuery&&(r.searchBoxQuery.value=r.speechResult),r.resultAudio.play(),e.setTimeout((funkcja(){ if(r.speechPanel&&(r.speechPanel.classList.remove("s2tb"),r.speechPanel.classList.add("s2tb-h")),r.hideRetryLink(r),r.searchBoxForm){var e= r.searchBoxForm.querySelector("[nazwa=fr]"),n=r.searchBoxForm.querySelector("[nazwa=fr2]");e&&r.config.searchBox&&r.config.searchBox.params&&r.config.searchBox.params. fr&&(e.value=i.searchBox.params.fr,e.disabled=!1),n&&r.config.searchBox&&r.config.searchBox.params&&r.config.searchBox.params.fr2&&(n.value=i.searchBox. params.fr2,n.disabled=!1),r.searchBoxForm.submit()}}),1e3)},r.recognition.onspeechstart=funkcja(){},r.recognition.onspeechend=funkcja(){r .recognition.stop()},r.recognition.onerror=function(){r.speechText&&(r.speechText.innerText=r.i18n.t("search.voice.recognition_error")),r.hideTrending(r) ,r.showRetryLink(r),r.errorAudio.play()},r.recognition.onaudiostart=function(){r.speechButtonContainer&&r.speechButtonContainer.classList.add("słuchanie")},r.recognition.onaudioend=funkcja (){r.speechButtonContainer&&r.speechButtonContainer.classList.remove("słuchanie")},r.recognition.onsoundstart=function(){r.hideTrending(r),r.noSpeech=!1,r.speechButtonContainer&&(r.speechButtonContainer .classList.remove("słuchanie"),r.speechButtonContainer.classList.add("mówienie")}},r.recognition.onsoundend=function(){r.speechButtonContainer&&r.speechButtonContainer.classList.remove("mówienie")} ,r.recognition.onstart=funkcja(){r.recognitionInit(r),r.startRecognition(r)},r.recognition.onend=funkcja(){r.isRecognitionStart=!1,0==r.noSpeech&&" "==r.speechResult&&(r.speechText&&(r.speechText.innerText=r.i18n.t("search.voice.recognition_nomatch")),r.hideTrending(r),r.showRetryLink(r),r.errorAudio .play())},document&&document.dispatchEvent&&document.dispatchEvent(new Event("VOICE_JS_READY"))}}o.I18n=f,o.prototype.renderPermissionGuide=function(e){var n='\n

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  '.concat(e.i18n.t("search.voice.permission_title"),'

  \N

  ').concat(e.i18n.t("search.voice.permission_text"),"

  \N

  \N

  \N

  \n "),t=(nowy DOMParser).parseFromString(n,"text/html");document.body.appendChild(t.body.children[0])},o.prototype.renderSpeechPanel=funkcja(e) {var n='\n

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N\n\n\N\N\N\N

  \N

  \N

  \N\N\N'.concat(e.i18n.t("search.voice.recognition_retry"),'\N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N').concat(e.i18n.t("search.voice.trending_title"),'\N\N

  \N

  \N

  \n '),t=(nowy DOMParser).parseFromString(n,"text/html");e&&e.config&&e.config.ui&&e.config.ui.speechOverlay&&e.config.ui.speechOverlay.disableBlur&&t.body.children[0 ].classList.add("wyłącz nakładkę-rozmycia"),document.body.appendChild(t.body.children[0])},o.prototype.isBrowserSupported=function(){for(var n=!1, t=this,o=Boolean(window.chrome),i=/CriOS/.test(window.navigator.userAgent),r=/Edg\//.test(window.navigator.userAgent),a=/Edge\ //.test(window.navigator.userAgent),s=Boolean(window.opr),c=Boolean(window.navigator.brave),l=[{checkEnabled:function(){return!0},checkBrowser:function (){return o&&!i&&!r&&!s&&!c},checkAPI:function(){return e&&("SpeechRecognition"in e||"webkitSpeechRecognition"in e)&&("SpeechGrammarList"in e||"webkitSpeechGrammarList"in e)}},{checkEnabled:function(){return t&&t.config&&t.config.browsers&&t.config.browsers.edge},checkBrowser:function(){return o&&r&&!a},checkAPI:function(){return e&&(" Rozpoznawanie mowy"w e||"webkitRozpoznawanie mowy"w e)&&("SpeechGrammarList"w e||"webkitSpeechGrammarList"w e)}}],d=0;d0){var n=e.speechResult.charAt(e.speechResult.length-1);"."!==n&&"?!==n&&"。"!==n&&"?"!==n| |(e.speechResult=e.speechResult.slice(0,-1))}},o.prototype.sendBeacon=funkcja(n,t){var o=e.YAHOO.ULT||{},i=e .YAHOO.SB||{};if(o.beacon_click){var r={_S:i.config.i13n.spaceid,_I:i.config.i13n.pvid,actn:n,sec:"search", slk:t};e.YAHOO.ULT.beacon_click(r)}},o.prototype.ajaxReq=funkcja(t,o){var i,r,a=XMLHttpRequest.DONE||4,s=nowy XMLHttpRequest; if(n.documentMode&&n.documentMode<10)return(new e.XDomainRequest).onload=function(){try{r=JSON.parse(i),o(r)}catch(e){return}},s .open("GET",t),void s.send();s.onreadystatechange=function(){if(s.readyState===a)if(200===s.status){i=s. odpowiedźText;try{r=JSON.parse(i),o(r)}catch(e){return}}else o(r)},s.open("GET",t,!0),s.timeout =1e4,s.send()},e.YAHOO||(e.YAHOO={}),e.YAHOO.Util||(e.YAHOO.Util={}),e.YAHOO.Util.VoiceSearch= o}(okno, dokument)}();var Wn={containerClass:Un.tooltip,textClass:Un.tooltip__text,showClass:Un["tooltip--show"]},Jn=["zh-hant-tw" ,,zh-hant-hk"];ye("ybar-mod-searchbox",(function(e){var n={ybar:document.getElementById("ybar"),searchInput:document.getElementById("ybar- sbq"),buttonBar:document.querySelector("..concat(Un["sa-btn-bar"])),voiceSearchBtn:document.getElementById("ybar-sbq-voice"),searchForm:document.getElementById( „ybar-sf”), searchBoxIcon:document.querySelector(”.”.concat(Un["searchbox-icon-uh3"])),searchBoxPlaceholder:document.getElementById("ybar-smartphone-searchbox-placeholder"),searchBoxBackButton :document.getElementById("ybar-search-back-btn"),shopsButtonsWrap:document.querySelector("..concat(Un["przyciski-sklepów"])),categorySelect:document.getElementById("kategoria-sklepów- wybierz"),selectedMerchantInput:document.getElementById("dane wejściowe wybranego sprzedawcy"),selectedMerchantClearButton:document.querySelector("..concat(Un["przycisk czyszczenia-wybranego sprzedawcy"])),submitSearchBtn:document. getElementById("ybar-search"),clearSearchBtn:document.getElementById("ybar-sbq-x")};!function(e,n){var t,o,i,r=e.getConfig();if( n.ybar&&"desktop"===r.device&&(null===(t=r.bucketConfig)||void 0===t?void 0:t.highlight_searchassist)&&(null===(o=r .bucketConfig)||void 0===o?void 0:o.overlay_class)){n.ybar.setAttribute("data-ovrly-bkt",r.bucketConfig.overlay_class),null===(i=n .searchForm)||void 0===i||i.classList.add(Un[r.bucketConfig.overlay_class]);var a=document.createElement("div");a.classList.add(Un.overlay ,Un[r.bucketConfig.overlay_class]),document.body.appendChild(a),e.onDestroy((function(){document.body.removeChild(a)})),e.addElementListener(n.searchForm,” focusout",(funkcja(e){if(n.searchForm&&n.searchInput){var t=e.latedTarget;t&&!n.searchForm.contains(t)&&window.YAHOO.SA&&window.YAHOO.SA.apps&&window.YAHOO.SA .apps[0]&&window.YAHOO.SA.apps[0].view.show&&window.YAHOO.SA.apps[0].view.hide()}}))}}(e,n),Fn(e, n),n.voiceSearchBtn&&function(e,n){var t=e.getConfig(),o=t.locale,i=function(){var e,t;(null===(t=null=== (e=window.YAHOO)||void 0===e?void 0:e.Util)||void 0===t?void 0:t.VoiceSearch)?nowe okno.YAHOO.Util.VoiceSearch({ uiLang:o,speechLang:o,voiceButton:"#ybar-sbq-voice",searchBox:{form:"#ybar-sf",input:"#ybar-sbq",params:{fr:n.voiceSearchBtn.dataset .fr||"yfp-t-voice",fr2:n.voiceSearchBtn.dataset.fr2||"p:fp,m:voice-search"}},ui:{speechOverlay:{disableBlur:Jn.includes(o .toLowerCase())}},browsers:{edge:!0},enable_voice_trending:!0,trending:{market:o}}):console.log("YBAR: Biblioteka VoiceJS nie została załadowana"};e. addElementListener(document,"VOICE_JS_READY",(function(){var o,i;n.voiceSearchBtn.style.visibility="visible",n.voiceSearchBtn.style.display="block",new Gn(e,n.voiceSearchBtn ,h(h({},Wn),{label:null!==(o=t.i18n.root.SEARCH_TOOLTIP_VOICE)&&void 0!==o?o:"Wyszukaj głosowo",containerClass:"".concat (Un.tooltip," ").concat(Un.tooltip__voice),tooltipParentElm:null===(i=n.voiceSearchBtn)||void 0===i?void 0:i.parentElement}))}) ,e.addElementListener(document,"DOMContentLoaded",(function(){var o,i;new Gn(e,n.submitSearchBtn,h(h({},Wn),{label:null!==(o= t.i18n.root.SEARCH_TOOLTIP_WEB)&&void 0!==o?o:"Przeszukaj internet",containerClass:"".concat(Un.tooltip", ").concat(Un.tooltip__web),tooltipParentElm:null== =(i=n.voiceSearchBtn)||void 0===i?void 0:i.parentElement}))}),"loading"===document.readyState?e.addElementListener(document,"DOMContentLoaded", i):i(),window.addEventListener("keyup",(function(e){27===e.keyCode&&n.voiceSearchBtn.blur()}))}(e,h(h({},n) ,{voiceSearchBtn:n.voiceSearchBtn})),n.searchForm&&(e.addElementListener(n.searchBoxIcon,"mouseover",(function(){n.searchForm.classList.add("".concat(Un["search- input-uh3-hover"]))})),e.addElementListener(n.searchBoxIcon,"mouseout",(function(){n.searchForm.classList.remove("".concat(Un["search-input- uh3-hover"]))})),e.addElementListener(n.buttonBar,"mouseover",(function(){n.searchForm.classList.add("".concat(Un["search-input-uh3- hover"]))})), e.addElementListener(n.buttonBar,"mouseout",(function(){n.searchForm.classList.remove("".concat(Un["wyszukiwanie-wejście-uh3-hover" ]))})),e.addElementListener(n.searchInput,"keyup",(function(e){"Tab"===e.key&&n.searchForm.classList.add("".concat(Un["search -input-uh3-focus-visible"])),n.searchInput.classList.toggle("".concat(Un.empty),""===n.searchInput.value)})),e.addElementListener( n.searchInput,"keydown",(function(){n.searchForm.classList.remove("".concat(Un["wyszukiwane dane wejściowe-uh3-fokus-widoczne"]))})),e.addElementListener( n.searchInput,"focusout",(function(){n.searchForm.classList.remove("".concat(Un["wyszukiwane dane wejściowe-uh3-fokus-widoczne"]))})),e.addElementListener( n.submitSearchBtn,"kliknij",(funkcja(e){""===n.searchInput.value.trim()&&e.preventDefault()})),e.addElementListener(n.clearSearchBtn"kliknij",( funkcja(){n.searchInput.classList.add(".concat(Un.empty))})))}));var Vn="_yb_11wuu2l",Xn="_yb_9dtjy5",Kn="_yb_hd49uw",Zn ="_yb_11wktex",$n="_yb_1ilkop8",Qn="_yb_1gbgof5",et="_yb_glr7qt",nt="_yb_pjnxfi";ye("ybar-mod-adaptivenav",(funkcja(e){var n={ moreDropDown:document.querySelector("..concat(Vn)),moreBtn:document.querySelector("..concat(Xn)),wrap:document.querySelector("..concat(Zn)),moreSectionTitle: document.querySelectorAll("..concat($n)),editionsCtaBtn:document.querySelector("..concat(Qn)),editionsMenu:document.querySelector("..concat(et)),closeBtn:document .querySelector("..concat(nt))},t=!1,o=funkcja(n,t){var o=n.moreDropDown,i=n.moreBtn,r=n.wrap,a={ sec:"ybar",slk:"Więcej",elm:"expand",pkgt:"top",subsec:"navrail",itc:"1"};o&&i&&r&&o.classList.contains("".concat(Vn) )&&(o.classList.remove("".concat(Vn)),r.classList.add("".concat(Kn)),i.setAttribute("rozszerzona aria","true"),a. elm="expand",e.triggerEvent("adapnav:more:show",{event:t}),Q("ybar",a.slk,"",a))},i=funkcja(e){ var n=e.moreDropDown,o=e.moreBtn,i=e.wrap,r={sec:"ybar",slk:"More",elm:"close",pkgt:"top",subsec:"navrail ",itc:"1"};n&o&&i&&(n.classList.contains("".concat(Vn))||(n.classList.add("".concat(Vn)),i.classList.remove(" ".concat(Kn)),o.setAttribute("rozszerzona aria","false"),t||Q("ybar",r.slk,"",r)))},r=funkcja(e ){var n=e.editionsMenu,t={sec:"ybar",slk:"Więcej",elm:"close",pkgt:"top",subsec:"navrail",itc:"1"};null ==n||n.close(),Q("ybar",t.slk,"",t)},a=function(){var e;window.innerWidth<1024&&(null===(e= n.editionsMenu)||void 0===e||e.close())};n.moreBtn&&(e.addElementListener(n.moreBtn.parentNode,"focusin",(function(e){o(n, e)})),e.addElementListener(n.moreBtn.parentNode,"focusout",(funkcja(){i(n)})),e.addElementListener(n.moreBtn"mouseenter",(funkcja(e) {var t;window.YAHOO.SA&&window.YAHOO.SA.apps&&window.YAHOO.SA.apps[0]&&window.YAHOO.SA.apps[0].view.shown?window.YAHOO.SA.apps[0]. view.hide():null===(t=n.moreBtn)||void 0===t||t.click(),o(n,e)})),e.addElementListener(n.moreBtn .parentNode,"mouseleave",(function(){i(n)})),e.addElementListener(n.moreBtn.parentNode,"click",(function(e){n.moreDropDown&&n.moreDropDown.classList.contains( ".concat(Vn))&&o(n,e)})),e.addElementListener(n.moreBtn,"keydown",(function(e){var t;27===e.keyCode&&(null== =(t=n.moreBtn)||void 0===t||t.blur())}))),n.moreSectionTitle&&Array.from(n.moreSectionTitle).forEach((function(n){e. addElementListener(n,"mouseover",(function(){t=!0})),e.addElementListener(n,"mouseout",(function(){t=!1}))})),n.editionsCtaBtn&&n .editionsMenu&&(e.addElementListener(n.editionsCtaBtn,"click",(function(){var e,t;n.editionsMenu&&(e=n.editionsMenu,t={sec:"ybar",slk:"Więcej", elm:"expand",pkgt:"top",subsec:"navrail",itc:"1"},e&&(e.showModal(),Q("ybar",t.slk,"",t))) })),e.addElementListener(n.closeBtn,"kliknij",(funkcja(){r(n)})),n.editionsMenu.addEventListener("kliknij",(funkcja(e){var t,o, i=null===(t=n.editionsMenu)||void 0===t?void 0:t.getBoundingClientRect();(e.clientXi.right||e.klientYi.bottom)&&(null===(o=n.editionsMenu)||void 0===o||o.close())})),window.addEventListener("resize",a)),e .onDestroy((funkcja(){i(n),r(n),window.removeEventListener("resize",a)})),window.addEventListener("keyup",(funkcja(e){27=== e.keyCode&&i(n)}))}));var tt,ot,it,rt={"kontener-statusu konta":"_yb_d735hp","kontener-kont":"_yb_1juv1k7","lista-kont" : „_ YB_1PW0L4Y”, Chevron: „_ YB_J42838”, Current: „_ yb_vkugfq”, rozszerzony: „_ yb_1qbouk8”, pozdrowienia: „ „_YB_5L2IM7” ,wiele:"_yb_u2y8wf","loading-profile-wrapper":"_yb_1ymyq0x","loading-profile-button":"_yb_13bes04","notification-container":"_yb_sf6veg","pfs-container":"_yb_1pnkgcw" ,,pfs-iframe":"_yb_16xl80z",show:"_yb_1y3yi7w","menu logowania":"_yb_nt2394","zalogowany":"_yb_wpu45j","zalogowany-mark":"_yb_1sncav3" „signed-out”: „_yb_1rvowni”, „signedout-text”: „_yb_1yctb0z”, „stacked-name”: „_yb_jafttm”, „stacked-name-given”: „yb_izexms”, „stacked-name-rodzina” :"_yb_ty3ptt","uh3-layout":"_yb_1qa2jq","ybar-account-img":"_yb_11qe9dh","ybar-account-img-signed-out":"_yb_1jab1s9","ybar-account-img- ukryte":"_yb_e8ahea","ybar-account-menu":"_yb_j7iqbp","ybar-account-menu-item-signed-out":"_yb_v9quld","ybar-account-user-email":"_yb_179x1mu" ,,ybar-account-user-email-other":"_yb_12dek27","ybar-account-user-name":"_yb_11wni19","ybar-account-user-signedout":"yb_1ntnr9y","ybar-account- yahoo-plus-imp":"_yb_o9ifuw","ybar-icon-arrow":"_yb_lg23np","ybar-icon-arrow-down":"yb_7abuu2","ybar-icon-arrow-up":"_yb_14pm2b1" ,,ybar-icon-image-wrapper":"_yb_78dnad","ybar-item-hidden":"_yb_guxq14","ybar-login-btn":"_yb_1n1c8a4","ybar-mod-account":"_yb_1f1quz4" ,,ybar-mod-mail":"_yb_mm19fc","ybar-profile-character":"_yb_1dofhhh","ybar-profile-character-hidden":"_yb_1qxi5gi","ybar-see-info":"_yb_1d9w0ru" ,,ybar-sign-out":"_yb_140wpfu","ybar-sign-out-text":"_yb_jkh2fu","ybar-user-accounts-list":"_yb_dvcxn","ybar-user-profile-img" :"_yb_1try8gz"};tt="ybar",it={createHTML:function(e){return e}},void 0!==(ot=window.trustedTypes)&&void 0!==ot.createPolicy&&window.trustedTypes. createPolicy(tt,it);var at,st=!1,ct=function(e,n,t){var o,i=t.ybarAccMenuItemTemplate,r=t.crumb;if(i){var a=( n+1).toString(),s=i.getAttribute("data-signedOutState"),c=i.getAttribute("data-signedInState")||"",l=i.getAttribute("data-got" )||"",d=funkcja(e){if("treść"w e)return e.content.cloneNode(!0);for(var n=document.createDocumentFragment(),t=0;t=230&&(e.greetings.classList.add(rt.hide),e.stackedName.classList.remove(rt.hide),e.chevron&&(e.chevron.style.marginTop="-35px"))},dt =funkcja(e,n,t){return 0===e.indexOf("javascript:")||~e.indexOf("https://membernotifications.aol.com/notice/maillogout")||~ e.indexOf("wtExtndSource")?e:(t&&(t=~e.indexOf("&activity=ybar-")?void 0:t.replace("[[pspid]]",ce())), ~e.indexOf("done=")?(e=e.replace(/\[\[page\]\]/g,encodeURIComponent(window.location.href)),t&&(e+="&"+t ),e):~e.indexOf("dest=[[gotowe]]")?e.replace(/\[\[gotowe\]\]/g,encodeURIComponent(n)):(e=de(e ),e+=".done="+encodeURIComponent(n),t&&(e+="&"+t),e))},ut=funkcja(e,n){var t,o=e.ybarAccMenuItemTemplate,i =e.ybarAccountContainer,r=document.querySelector(”.”.concat(rt["konto-ybar-mod"]", .").concat(rt["ybar-login-btn"])),a= document.querySelector("..concat(rt["konto-mod-ybar"]", .").concat(rt["wylogowanie-ybar"])),s=i&&i.querySelectorAll("a" ),c="",l=window.location.href;if(r){var d=r.href;n.onDestroy((funkcja(){r.href=d})),r.href=dt (r.href,l,r.getAttribute("data-redirect-params")||void 0)}if(o?(l=o.getAttribute("data-done")||"",c=o .getAttribute("adres-wylogowania-danych")||""):a&&(c=a.getAttribute("url-wylogowania-danych")||""),s){var u=funkcja (){var e=t,o=s[e].href;n.onDestroy((funkcja(){s[e].href=o}));var i=s[t].getAttribute("dane -redirect-params");s[t].classList.contains(rt["ybar-sign-out"])?s[t].href=dt(s[t].href,c,i||void 0):s[t].href=dt(s[t].href,l,i||void 0)};for(t=0;t=0;--n){e[n]=(i=void 0,(i={fn:(o=e[n]).fn||"",ln:o.ln||"", em:o.em||"",alias:o.alias||"",imageUrl:o.imageUrl,state:o.state,fullName:null,identifier:""}).fullName=pe(i.fn ,i.ln)?[i.ln,i.fn].join(""):[i.fn,i.ln].join(" "),i.identifier=i.em||i.alias ,i);var t=e[n].state;0!==t&&"0"!==t||(window.YBAR&&window.YBAR.setUserEmail(e[n].em),at=e[n ],e.splice(n,1)[0])}var o,i;return e}(r.users);if(n.isUH3Layout&&at){if(n.ybarLoadingProfileWrapper){var l=document.querySelector( "..concat(rt["ukryty znak-profilu-ybar"])),d=at.fn&&at.fn[0].toUpperCase()||"",u=pe(at.fn,at. ln),p=funkcja(){n.ybarLoadingProfileWrapper.remove(),n.ybarAccountMenu.classList.remove(rt["przycisk-profilu-ładowania"])};if(l&&ue(at.imageUrl)&&!u) l.innerHTML=d,l.ontransitionend=p,l.classList.remove(rt["ybar-profil-znak-ukryty"]);else{var h=nowy obraz;h.classList.add(rt["ybar -account-img"],rt["ybar-account-img-hidden"]),h.src=at.imageUrl,h.alt=n.ybarLoadingProfileWrapper.getAttribute("data-alt")||"", h.ontransitionend=p,h.onload=function(){h.classList.remove(rt["ybar-account-img-hidden"])},n.ybarLoadingProfileWrapper.parentElement.prepend(h),l&&l.remove( )} n.greetings&&(n.greetings.innerText=at.fullName||""),n.stackedNameGiven&&(n.stackedNameGiven.innerText=at.fn||""),n.stackedNameFamily&&(n.stackedNameFamily.innerText= at.ln||""),lt(n)}c.length>0&&(c.unshift(at),n.chevron&&n.chevron.classList.remove("hide"),n.greetingsContainer&&(n.greetingsContainer. classList.add(rt.multiple),n.greetingsContainer.setAttribute("aria-rozszerzona","false")))}for(var f=document.querySelector("..concat(rt["ybar-user- lista-kont"]))||document.querySelector("..concat(rt["lista-kont"])),m=funkcja(t){var o=ct(c[t],t,n );o&&(null==f||f.appendChild(o)),e.onDestroy((function(){o&&(null==f||f.removeChild(o))}))},v=0 ;w0){var y=document.querySelector("".concat(s", .").concat(rt["ybar-sign-out"])),g=y&&y.getAttribute("data-soa"), b=document.querySelector("".concat(s", .").concat(rt["ybar-sign-out-text"]));if(b&&g&&(b.innerText=g),a&&a.classList. add(rt.show),t){var w=document.querySelector("".concat(s," ").concat(rt["ybar-icon-arrow"])),_=rt["ybar- ikona-strzałka w górę"],L=rt["ybar-ikona-strzałka-w dół"],x=rt["ybar-element-ukryty"],k=document.querySelectorAll("..concat(rt[ "ybar-item-hidden"]));w&&(w.classList.toggle(L),e.addElementListener(w"click",(function(){for(var e=0;e3){var E=document.querySelector("".concat(s", .").concat(rt["ybar-see-info"]));E&&E.style&&(E.style.display="block" )}ut(n,e),o&&o(),st=!1}))}},ht=funkcja(e,n,t){var o,i,r,a,s,c={}, l=e.getConfig(),d=new URLSearchParams({activity_p:"ybar"}),u=null,p="https://pfs.yahoo.com",h=function(e){for(var n=e.split(";"),t=nowa mapa,o=0;o567?567:e},y=funkcja(){document.body.removeEventListener("focusin",y,!1),document.body.removeEventListener("click",y,!1),u&&(u.style .height="0",u.style.visibility="hidden")},g=function(){var e;if(null===(e=document.activeElement)||void 0===e? void 0:e.classList.contains(t))return document.body.addEventListener("focusin",y,!1),void document.body.addEventListener("click",y,!1);y()} ,b=funkcja(){u&&(u.style.visibility="visible",f("resize",{height:m()}))},w=funkcja(){if(null===u) {(u=document.createElement("iframe")).src=".concat(p,"/?").concat(d.toString()),u.scrolling="no",u.sandbox. add("allow-forms"),u.sandbox.add("allow-scripts"),u.sandbox.add("allow-same-origin"),u.sandbox.add("allow-popups"), u.classList.add(t),u.style.visibility="widoczne",u.style.height="0px",u.style.transition="wszystko 0,3 s łatwość wchodzenia",u.style.opacity= "0";var r=document.createElement("style");r.type="text/css",r.appendChild(document.createTextNode(.skeleton-container { display: inline-flex; padding: 20px 20px 41px 20px; treść uzasadnienia: środek; wyrównanie elementów: środek; tło: var(--UI-White, #FFF); }.profile-skeleton { wyświetlacz: flex; kierunek flex: kolumna; wyrównanie elementów: elastyczny start; przerwa: 14px; }.userinfo-container {wyświetlacz: flex; wyrównanie elementów: środek; przerwa: 12px; }.avatar {szerokość: 72px; wysokość: 72px; promień obramowania: 8px; tło: var(--Skala szarości-14-Siwe-Włosy, #F0F3F5); }.userinfo {wyświetlacz: flex; dopełnienie: 8px 0px; kierunek flex: kolumna; wyrównanie elementów: elastyczny start; przerwa: 10px; }.nazwa {szerokość: 117 pikseli; wysokość: 16px; promień obramowania: 8px; tło: var(--Skala szarości-14-Siwe-Włosy, #F0F3F5); }.e-mail {szerokość: 74px; wysokość: 12px; promień obramowania: 8px; tło: var(--Skala szarości-14-Siwe-Włosy, #F0F3F5); }.manage-account { szerokość: 284px; wysokość: 40px; promień obramowania: 40px; nieprzezroczystość: 0,5; tło: var(--Skala szarości-14-Siwe włosy, #F0F3F5); }.list-container {wyświetlacz: flex; górna część dopełnienia: 12px; kierunek flex: kolumna; wyrównanie elementów: elastyczny start; przerwa: 36px; wyrównaj się: rozciągnij; nieprzezroczystość: 0,25; }.list {promień obramowania: 8px; tło: var(--Skala szarości-14-Siwe włosy, #F0F3F5); } .list:nth-child(1) { szerokość: 198px; wysokość: 12px; }.list:nth-child(2) {szerokość: 169,5px; wysokość: 12px; }.list:nth-child(3) {szerokość: 198px; wysokość: 12px; }")),u.addEventListener("load",(function(){setTimeout((function(){var t;o&&i||(e.triggerEvent("ybar-pfs-init-failure"),null== =(t=null==u?void 0:u.parentNode)||void 0===t||t.removeChild(u),n.ybarAccountContainer&&n.ybarAccountContainer.setAttribute("data-pfs","err" ))}),500)})),n.loggedInUserElement&&(n.loggedInUserElement.appendChild(u),u.contentDocument&&(u.contentDocument.head.appendChild(r),u.contentDocument.body.innerHTML='\n

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  \N

  ',u.style.height="300px",u.style.width="324px",u.style.opacity="1",u.style.transition="all 0.3s ease-in"),e.addElementListener(n.loggedInUserElement,"mouseleave",g),e.addElementListener(n.loggedInUserElement,"blur",g),n.ybarAccountMenu&&(e.addElementListener(n.ybarAccountMenu.parentNode,"mouseenter",b),e.addElementListener(n.ybarAccountMenu.parentNode,"focus",b)))}};if(n.ybarAccountMenu){if(e.addElementListener(n.ybarAccountMenu.parentNode,"mouseenter",w,{once:!0}),e.addElementListener(n.ybarAccountMenu.parentNode,"focus",w,{once:!0}),e.onDestroy((function(){y(),u=null})),n.ybarAccountContainer)"false"===n.ybarAccountContainer.getAttribute("data-prod")&&(p="https://stage.pfs.yahoo.com"),d.set("intl","us"),d.set("src",l.property),d.set("lang",l.locale),d.set("theme",(r="light",a=document.documentElement,null!==(s=a.getAttribute("data-color-theme-enabled"))&&"false"!==s&&(r="dark"===a.getAttribute("data-color-scheme")?"dark":"auto"),r)),d.set("done",window.location.href),d.set("pspid",ce());window.addEventListener("message",(function(e){if(e.origin===p){var n=function(e){var n={cmd:"noop",params:{height:"0px",width:"",url:"","data-ylk":""}};try{n=JSON.parse(e)}catch(e){return}return n}(e.data);if(null!==u&&(null==n?void 0:n.cmd)&&e.source&&!(e.source instanceof MessagePort)&&!(e.source instanceof ServiceWorker))switch(n.cmd){case"iframeready":o=e.origin,i=e.source,f("initialize",{height:m(),maxAccounts:3,enableAnimations:!0,animationDuration:"500ms",animationTimingFunction:"ease-in-out"});break;case"hide":case"hide-for-animation":u.style.height="0";break;case"show":u.style.height=n.params.height,u.style.visibility="0"===n.params.height?"hidden":"visible",n.params.width&&(u.style.width=n.params.width);break;case"redirect":c=h(n.params["data-ylk"]),Q("ybar",c.slk||"account","",c),window.location=n.params.url;break;case"popup":c=h(n.params["data-ylk"]),Q("ybar",c.slk||"account","",c),window.open(n.params.url,"_blank")}}})),window.addEventListener("keyup",(function(e){if(!u||"visible"===u.style.visibility){27===e.keyCode&&g()}}))}},ft=null,mt=!0,vt=0,yt={ybarAccountImage:{selector:"ybar-account-img",size:"64"},ybarCurrentUserProfileImage:{selector:"ybar-current-user-profile-img",size:"128"},ybarUserProfileImage:{selector:"ybar-user-profile-img",size:"128"}};ye("ybar-account-init",(function(e){var n=document.getElementById("ybarAccountContainer");!function(e,n){var t=n.ybarAccountContainer,o=n.ybarAccountMenu,i=n.ybarMobile,r=n.ybarMenuManagePub,a=n.signInAccountMenu,s=n.signInBtn,l=n.ybarModAccount,d=n.yahooPlusImpression,u=n.chevron,p=n.greetingsContainer,h=n.accountsContainer,f=n.ybarLabel,m=function(){new Ge(e,{containerElm:n.ybarAccountContainer,isUserAccountNavigation:!0,loggedInUser:n.loggedInUser,loggedInUserElement:n.loggedInUserElement,accountSwitcherButtonSelector:".".concat(rt["greetings-container"],".").concat(rt.multiple)})},v=function(o){if(t)t.style.removeProperty("display"),"false"===t.getAttribute("data-enabled")&&(t.style.display="none"),ut(n,e);else{var i=new Error("ybarAccountContainer not Found");c("ERROR:",i)}t&&mt&&(mt=!1,e.onDestroy((function(){mt=!0})),pt(e,n,o,m))},y=function(){var e,n;0===vt&&(vt=1,null===(e=null==o?void 0:o.parentNode)||void 0===e||e.removeEventListener("mouseenter",y),null===(n=null==o?void 0:o.parentNode)||void 0===n||n.removeEventListener("focusin",y),setTimeout((function(){ee()}),500))},g=function(n){(null==t?void 0:t.classList.contains("ybarMenuOpen"))||(null==o?void 0:o.classList.contains(rt["loading-profile-button"]))||(null==t||t.classList.add("ybarMenuOpen"),null==o||o.setAttribute("aria-expanded","true"),e.triggerEvent("profile:show",{event:n}))},b=function(n){if(o&&t){if(o.classList.contains(rt["loading-profile-button"]))return;t.classList.contains("ybarMenuOpen")?(t.classList.remove("ybarMenuOpen"),null==o||o.setAttribute("aria-expanded","false")):(t.classList.add("ybarMenuOpen"),o.setAttribute("aria-expanded","true"),e.triggerEvent("profile:show",{event:n}))}},w=function(){null==t||t.classList.remove("ybarMenuOpen"),null==o||o.setAttribute("aria-expanded","false")},_=function(){window.YAHOO.SA&&window.YAHOO.SA.apps&&window.YAHOO.SA.apps[0]&&window.YAHOO.SA.apps[0].view.shown&&window.YAHOO.SA.apps[0].view.hide()},L=function(e){27===e.keyCode&&(w(),null==f||f.blur())},x=function(){if(d&&!d.getAttribute("src")&&d.getAttribute("data-src")){var n=d.getAttribute("data-src")||"";Ke(n).then((function(e){null===ft&&((ft=document.createElement("iframe")).src="https://s.yimg.com/jk/gtm/gtm_ns.html?id=GTM-NVQTVCX&type=yahoo&cat=ybarimp1",ft.sandbox.add("allow-scripts"),ft.sandbox.add("allow-same-origin"),ft.height="0",ft.width="0",ft.referrerPolicy="origin",ft.style.display="none",ft.style.visibility="hidden",document.body.appendChild(ft)),d.setAttribute("src",e)})),e.onDestroy((function(){d.setAttribute("src",""),ft=null}))}};lt(n),s&&(Ee(e,s,"ybar","sign-in",{elm:"signin",subsec:"settings",itc:"2"}),ut(n,e));var k=function(){v(!1),e.addEventListener("close-all-menus",(function(){a&&a.classList.contains(rt.show)&&a.parentNode&&!xe(a.parentNode)&&w()})),h&&u&&p&&e.addElementListener(p,"click",(function(e){e.stopPropagation(),p.classList.contains(rt.multiple)&&(h.classList.contains("hide")?(u.classList.add(rt.expanded),h.classList.remove("hide"),p.setAttribute("aria-expanded","true")):(u.classList.remove(rt.expanded),h.classList.add("hide"),p.setAttribute("aria-expanded","false"),p.setAttribute("aria-label",p.getAttribute("data-label")||"")))})),e.onDestroy((function(){w()})),o&&(o.onchange=function(){e.triggerEvent("close-all-menus")},{itc:"2",elm:"menu",elmt:"user-info",subsec:"accounts"},l&&(e.addElementListener(l,"mouseenter",x),e.addElementListener(l,"focus",x)),o&&o.parentNode&&(e.addElementListener(o.parentNode,"mouseenter",y),e.addElementListener(o.parentNode,"focusin",y)),Se("#ybarAccountMenu","#ybarAccountMenu + label",e)),e.addElementListener(l,"focusin",g),e.addElementListener(l,"focusout",w),e.addElementListener(l,"click",b),e.addElementListener(l,"mouseenter",b),e.addElementListener(l,"mouseleave",w),e.addElementListener(r,"click",w),e.addElementListener(l,"mouseenter",_),e.addElementListener(l,"keydown",L)};if(o||i||a){if(i)v(!0);else{if(t&&"true"===t.getAttribute("data-pfs"))return ht(e,n,rt["pfs-iframe"]),void e.addEventListener("ybar-pfs-init-failure",(function(){var e;null===(e=n.ybarAccountMenuBody)||void 0===e||e.classList.remove(rt["pfs-container"]),k(),Q("ybar","pfs-load-failure","",{elm:"btn",subsec:"profile",itc:"1"})}));k()}Object.keys(yt).forEach((function(e){var n=yt[e],t=document.querySelector(".".concat(rt[n.selector]));t&&(t.onerror=function(){var e,o;o="https://s.yimg.com/cv/apiv2/ybar/images/default_user_profile_pic_"+n.size+".svg",(e=t).onerror=null,e.srcset="",e.src=o})}))}window.addEventListener("keyup",L)}(e,{ybarAccountContainer:n,ybarAccountMenu:document.getElementById("ybarAccountMenu"),loggedInUser:document.querySelectorAll("#ybarAccountProfile"),loggedInUserElement:document.getElementById("ybarAccountProfile"),ybarMobile:document.querySelector(".".concat(rt.mobile," .").concat(rt["ybar-account-user-email"])),ybarMenuManagePub:document.getElementById("ybarMenuManagePub"),signInAccountMenu:document.querySelector(".".concat(rt["ybar-mod-account"]," .").concat(rt["sign-in-menu"])),signInBtn:document.querySelector(".".concat(rt["ybar-mod-account"]," .").concat(rt["ybar-login-btn"])),ybarModAccount:document.querySelector(".".concat(rt["ybar-mod-account"])),yahooPlusImpression:n&&n.querySelector(".".concat(rt["ybar-account-yahoo-plus-imp"])),crumb:document.querySelector('input[name="uh-crumb"]'),ybarAccMenuItemTemplate:document.getElementById("ybarAccMenuItemTemplate"),isUH3Layout:!!document.querySelector(".".concat(rt["uh3-layout"])),chevron:document.querySelector(".".concat(rt.chevron)),accountsContainer:document.querySelector(".".concat(rt["accounts-container"])),greetingsContainer:document.querySelector(".".concat(rt["greetings-container"])),ybarAccountMenuBody:document.getElementById("ybarAccountMenuBody"),greetings:document.querySelector(".".concat(rt.greetings)),stackedName:document.querySelector(".".concat(rt["stacked-name"])),stackedNameGiven:document.querySelector(".".concat(rt["stacked-name-given"])),stackedNameFamily:document.querySelector(".".concat(rt["stacked-name-family"])),ybarLabel:document.querySelector("#ybarAccountMenuOpener"),ybarLoadingProfileWrapper:document.querySelector(".".concat(rt["loading-profile-wrapper"]))})}));var gt={"popover-body":"_yb_3svx3f","ybar-mail-link":"_yb_qbuynq","ybar-mail-preview":"_yb_16ndfdo","ybar-mail-signin-link":"_yb_1mdchqn","ybar-mod-mail":"_yb_sewj5c","ybar-mod-mail-promo-imp":"_yb_dp6nhn","ybar-large-unread":"_yb_1kgr963","ybar-mid-unread":"_yb_nennsm","ybar-mail-indicator":"_yb_ex6ogn","ybar-unread-active":"_yb_sn8a8q","count-loaded":"_yb_5m6tz2"},bt=function(e){var n,t;null===(n=e.mailPreview)||void 0===n||n.classList.add("ybarMenuOpen"),null===(t=e.mailLink)||void 0===t||t.setAttribute("aria-expanded","true")},wt=function(e){var n,t;null===(n=e.mailPreview)||void 0===n||n.classList.remove("ybarMenuOpen"),null===(t=e.mailLink)||void 0===t||t.setAttribute("aria-expanded","false")},_t=function(e,n,t){var o=n.mailLink,i=n.mailUnread,r=n.mailUnreadSpan,a=n.mailIndicator,s="".concat(gt["ybar-unread-active"]);t.fetchCount().then((function(n){if(i&&n>0){var t=e.getConfig(),c=t.i18n.root.MAIL_ARIA_LINK;if(o&&o.hasAttribute("aria-label")&&c&&o.setAttribute("aria-label",c.replace("{count}",n.toString())),"finance"!==t.property&&i.classList.add(s),a&&a.classList.add(s),r){var l=n>99;r.textContent=l?"99+":n+"",i.classList.add("".concat(gt["count-loaded"])),l?i.classList.add("".concat(gt["ybar-large-unread"])):n>=10&&i.classList.add("".concat(gt["ybar-mid-unread"]))}e.onDestroy((function(){i.classList.remove(s),a&&a.classList.remove(s),r&&(r.textContent="")}))}})).catch((function(){}))};ye("ybar-mail-init",(function(e){var n=document.getElementById("ybarUnread");!function(e,n){var t=n.mailModule,o=n.mailLink,i=n.mailSigninLink,r=n.mailPreview;if(t){var a=new Pn;if(e.addElementListener(t,"mouseenter",(function(){e.triggerEvent("close-all-menus")})),e.addEventListener("close-all-menus",(function(){xe(t)||wt(n)})),e.addElementListener(r,"focusin",(function(){bt(n)})),e.addElementListener(r,"focusout",(function(){wt(n)})),e.onDestroy((function(){wt(n)})),i){var s=o.getAttribute("data-redirect-params");if(s&&""!==s){var c=o.href;e.onDestroy((function(){o.href=c})),s=-1!==o.href.indexOf("&activity=ybar-")?"":s.replace(/\[\[pspid\]\]/,ce()),o.href=de(o.href)+s,(null==i?void 0:i.href)&&(i.href=de(i.href)+s)}}else _t(e,n,a)}}(e,{mailModule:document.querySelector(".".concat(gt["ybar-mod-mail"])),mailIndicator:document.querySelector(".".concat(gt["ybar-mail-indicator"])),mailLink:document.querySelector(".".concat(gt["ybar-mail-link"])),mailSigninLink:document.querySelector(".".concat(gt["ybar-mail-signin-link"])),mailUnread:n,mailUnreadSpan:null==n?void 0:n.querySelector("span"),mailPreview:document.getElementById("ybarMailPreview"),popoverBody:document.querySelector(".".concat(gt["popover-body"].split(" ").join("."))),mailPreviewPopover:document.querySelector(".".concat(gt["ybar-mail-preview"].split(" ").join(".")," .").concat(gt["popover-body"].split(" ").join(".")))})}));var Lt,xt="_yb_iuq4za",kt="_yb_nmd72p",Et="_yb_83e7ax",St="_yb_12mfmnl",Ct="_yb_uaf3hs",At="_yb_rb67zb",Mt="_yb_1fy2fug",Nt="_yb_5qsnkz",It="_yb_oi32tm",Tt="_yb_1d2zl77",Bt=function(e){var n=document.querySelector("#ybar-navigation-item-mail"),t=document.querySelector("#ybar-navigation-item-mail > a"),o=document.querySelector("#ybar-navigation-item-mail > a > span");null!==n&&null!==t&&(new Pn).fetchCount().then((function(n){o&&n>0&&(o.textContent="("+(n>99?"99+":n)+")",e.onDestroy((function(){o.textContent=""})))})).catch((function(){}))},Ot=!1,qt=-1,Pt=function(e,n,t){var o,i,r,a=-1,s=0;if(e.ybarNav&&e.navList){var c=window.getComputedStyle(e.ybarNav),l=parseInt(c.width,10)-parseInt(c.paddingLeft,10)-parseInt(c.paddingRight,10),d=61,u=e.navigationPlacement();if(u)d+=u.getBoundingClientRect().width;for(var p=window.getComputedStyle(e.navList),h=parseInt(p.gap,10)||0,f=0;fb&&(f!==e.navItems.length-1||s+y>b||e.moreMenuDropdown&&e.moreMenuDropdown.hasChildNodes()&&qt<0)){a=f;break}s+=y+(fqt&&-1!==qt)for(var _=qt;_=a;){var x=e.navItems[L].cloneNode(!0),k=x.querySelector("a");k&&(k.setAttribute("id",""),k.classList. usuń(Et));var E=x.querySelector("..concat(e.navigationDropdownListClass));if(E&&(E.style.display="none"),x.classList.remove(e.dropdownWrapperClass) ,x.classList.remove(e.ybarNavigationItemClass),x.classList.add(e.navigationDropdownItemClass),e.moreMenuDropdown){e.moreMenuDropdown.insertBefore(x,e.moreMenuDropdown.firstChild);var S=x.getElementsByTagName( "a")[0];t.unshiftMoreMenuItem(S)}null===(r=e.navItems[L].querySelector("a"))||void 0===r||r.setAttribute( "tabindex","-1"),L--}qt=a}if(-1!==a&&e.navList){var C=parseInt(s.toString(),10)+"px";e. navList.style.maxWidth=C,n.textContent="..concat(Mt,"{max-width: ").concat(C,"}")}e.moreMenuNavItem&&e.moreMenuDropdown&&e.moreMenuDropdown.hasChildNodes()? (e.moreMenuNavItem.classList.add(e.dropdownWrapperClass),e.moreMenuNavItem.style.visibility="visible"):null!==e.moreMenuNavItem&&(e.moreMenuNavItem.classList.remove(e.dropdownWrapperClass),e. moreMenuNavItem.style.visibility="hidden"),e.moreMenuDropdown&&e.moreMenuDropdown.childElementCount>10?e.moreMenuDropdown.classList.add(e.longListClass):null!==e.moreMenuDropdown&&e.moreMenuDropdown.classList.remove(e. longListClass)}},Rt=funkcja(e,n,t,o){for(var i=n||nazwa.ścieżki.lokalizacji okna,r=t||nazwa.lokalizacji okna.hosta,a=(o||{ }).setParentFocus,s=void 0!==a&&a,c=y([],v(e.topLevelNavLinks),!1),l=null,d=null,u=0;u0),r=new Ge(e,{containerElm:n.ybarNav,navlistItemSelector:"..concat(It," > li"),dropdownClass:n.dropdownWrapperClass,enableMoreMenu:i,moreMenuNavElm:n.moreMenuMainFocusItem,isUserAccountNavigation :!1});!function(e,n){var t;y([],v(null===(t=n.ybarNav)||void 0===t?void 0:t.querySelectorAll („”.concat(n.dropdownOpenClass))),!1).forEach((funkcja(e){return e.classList.remove(n.dropdownOpenClass)}));var o=e.getConfig(); "news"===o.property?Lt=-12:(Lt="finance"!==o.property&&"sports"!==o.property&&n.shiftMoreMenuEnabled?-24:-16,"zh-Hant- HK"!==o.locale&&"zh-Hant-TW"!==o.locale||(Lt=-20));var i=n.isTablet?"touchstart":"mouseover",r=je( ".".concat(n.dropdownWrapperClass,", .").concat(n.navigationDropdownListClass),i,(funkcja(t){if(window||document){var o=window.innerWidth||document.documentElement .clientWidth,i=t.delegateTarget;if(i&&-1!=i.className.indexOf(n.dropdownWrapperClass)&&(i=i.querySelector("..concat(n.navigationDropdownListClass))),i){ i.style.removeProperty("left");var r=i.getBoundingClientRect(),a=Math.trunc(r.right),s=parseInt(window.getComputedStyle(i).marginLeft,10)+o-a;if (a>o)return void(i.style.marginLeft=s+"px");parseInt(i.style.marginLeft)0?i.style.removeProperty("margin-lewy"):i.style.marginLeft=s+"px":(i.style.removeProperty("margin-lewy"),i.style.marginLeft=Lt+"px" )}}else{var c=nowy błąd("Nie można zainicjować listy rozwijanej");e.logError("Błąd:",c)}}));e.onDestroy((funkcja(){r.destroy() }))}(e,n),Bt(e),e.addElementListener(document,"DOMContentLoaded",(funkcja(){Bt(e)})),funkcja(e,n){var t=funkcja( e,t){var o;e.classList.contains(n.moreMenuNavItemClass)&&(null===(o=n.moreMenuMainFocusItem)||void 0===o||o.setAttribute("aria-rozszerzona" ,t))},o=je(".".concat(n.dropdownWrapperClass),"focusin",(function(e){var o=e.delegateTarget;o&&o.classList.contains(n.dropdownWrapperClass)&&( o.classList.add(n.dropdownOpenClass),t(o,"true"))})),i=je("..concat(n.dropdownWrapperClass,", .").concat(n.navigationDropdownListClass) ,,focusout",(function(e){var o=e.delegateTarget;if(null==o?void 0:o.classList.contains(n.navigationDropdownListClass)){var i=o.parentElement;i&&!i .contains(e.latedTarget)&&i.classList.contains(n.dropdownWrapperClass)&&(i.classList.remove(n.dropdownOpenClass),t(i,"false"))}else(null==o?void 0: o.classList.contains(n.dropdownOpenClass))&&(o.classList.remove(n.dropdownOpenClass),t(o,"false"))}));e.onDestroy((function(){var e;o .destroy(),i.destroy(),y([],v(null===(e=n.ybarNav)||void 0===e?void 0:e.querySelectorAll("..concat (n.dropdownOpenClass))),!1).forEach((funkcja(e){e.classList.remove(n.dropdownOpenClass);var t=document.activeElement;(funkcja(e,n){var t=! 1;if(!e||!n)return t;if("funkcja"==typ e.zawiera)t=e.zawiera(n);else for(var o=n;o;){if(o ===e){t=!0;break}o=o.parentElement}return t})(n.ybarNav,t)&&setTimeout((function(){null==t||t.blur()}) ,1)}))}))}(e,n);var a=e.getConfig().bucketConfig,s=void 0===a?{}:a,c=s.enableDynamicNavfocus,l=void 0!==c&&c,d=s.enableFuzzyMatching;if(l&&(Ot=void 0!==d&&d,Rt(n)),e.addEventListener("nav:setFocus",(function(e){var t= e.detail,o=void 0===t?{}:t,i=o.nazwa_hosta,r=void 0===i?window.location.hostname:i,a=o.ścieżka,s=void 0===a?window.location.pathname:a,c=o.options;Rt(n,s,r,void 0===c?{}:c)})),i){var u= document.createElement("style");u.title="ybar_nav_interim",document.head.appendChild(u);var p=je("#ybar-nav-więcej-menu ul a","kliknij",(funkcja (n){e.triggerEvent("nawigacja",{event:n})}));e.addEventListener("nav:resize",(function(){Pt(n,u,r)})),Pt (n,u,r),e.addElementListener(window,"load",(function(){n.navList&&n.moreMenuNavItem&&(n.hasNavPlacement||Ht(e,n))&&([n.navList,n. moreMenuNavItem,n.hasNavPlacement].forEach((function(e){e&&(e.style.opacity="1",e.style.visibility="visible")})),Pt(n,u,r)) })),e.addElementListener(window,"resize",(function(){Pt(n,u,r)})),e.onDestroy((function(){var e=u.parentNode;null== e||e.removeChild(u),p.destroy()}))}Ut(e,n)},Ht=funkcja(e,n){var t=["zh-Hant-TW","zh -Hant-HK"].includes(e.getConfig().locale);return n.isFuji2&&t},Ut=funkcja(e,n){if(n.isNavHidden){var t=!1;e.addElementListener( dokument,"DOMContentLoaded",(funkcja(t){n.isNavHidden()&&e.triggerEvent("l2:hide",{event:t})})),e.addElementListener(window,"resize",(function( o){!t&&n.isNavHidden()&&e.triggerEvent("l2:hide",{event:o}),t=n.isNavHidden()}))}},Yt="#ybar-nav-more-menu ";ye("ybar-mod-navigation",(function(e){var n,t=e.getConfig(),o={dropdownWrapperClass:kt,isFuji2:null!==document.querySelector(.ybar- ytheme-fuji2")||null!==document.querySelector(.ybar-ytheme-crunch"),isTablet:null!==document.querySelector(.tablet"),longListClass:St,moreMenuDropdown:document.querySelector („”.concat(Yt,” ul”)),więcejMenuNavItem:document.querySelector(Yt),więcejMenuNavLinksSelector:„.concat(Yt”,ul a”),więcejMenuMainFocusItem:document.querySelector("".concat(Yt ”, > przycisk”)),moreMenuNavItemClass:Tt,navigationDropdownItemClass:Ct,navigationDropdownListClass:At,navItems:document.querySelectorAll("li..concat(Nt)),topLevelNavLinks:document.querySelectorAll("li..concat(" Nt,” > a”)), navLinks:document.querySelectorAll(.ybar-mod-navigation a”),navList:document.querySelector(.ybar-mod-navigation ul”),shiftMoreMenuEnabled:document.querySelector(" .ybar-shift-more-menu”),ybarNav:document.getElementById("ybar-navigation"),ybarNavigationItemClass:Nt,dropdownOpenClass:xt,hasNavPlacement:document.getElementById("ybar-nav-placement"),marginOffset:funkcja (e){var n=window.getComputedStyle(e),o=parseInt(n.marginLeft,10)+parseInt(n.marginRight,10);return"sports"===t.property?parseInt(n.marginRight ):"finance"===t.property&&"crunch"===t.ytheme?(o-=1.8)>5?o:5:"crunch"===t.ytheme?o:0},navigationPlacement :function(){return n||(n=document.getElementById("ybar-nav-placement")),n},isNavHidden:function(){var e=!1;return"finance"===t. property&&"crunch"===t.ytheme&&document.documentElement.clientWidth<=1049&&(e=!0),e}};o.ybarNav&&Dt(e,o)}));var jt="_yb_1sfkq56",zt=" _yb_9xnj7i",Ft="_yb_jg62fg",Gt="_yb_1v9l2u0",Wt="ytlv",Jt=864e5,Vt="_yb_1tzvp4o",Xt="_yb_ygdoe8",Kt="_yb_9e3ici",Zt="_yb_1o9kf2q",$ t=funkcja(){funkcja e(e,n){var t=this;this.initialized=!1,this.ybar=e,this.container=n,this.a11yMenu=this.container.querySelector(". ".concat(Zt)),this.historyEnabled=!!Number(this.container.dataset.history);var o=this.getLocalStorage();this.state={lastSeen:(null==o?void 0: o.lastSeen)||null,manuallyClosed:(null==o?void 0:o.manuallyClosed)||!1},this.init();var i=0,r=setInterval((function(){i >=5||t.initialized?clearInterval(r):(void 0!==t.isNotificationsSupported()&&t.init(),i++)}),100)}return e.prototype.show=function(e) {var n;this.initialized&&(this.historyEnabled&&!e||(document.body.classList.add(Vt),null===(n=this.a11yMenu)||void 0===n||n. setAttribute("rozszerzona aria","true"),this.lastSeen=(nowa data).getTime()))},e.prototype.hide=function(){var e;this.initialized&&(this.historyEnabled&&document. body.classList.remove(Xt),document.body.classList.remove(Vt),null===(e=this.a11yMenu)||void 0===e||e.setAttribute("aria-rozszerzona" ,,false"))},Object.defineProperty(e.prototype,"lastSeen",{get:function(){return this.state.lastSeen},set:function(e){this.state.lastSeen=e, this.setLocalStorage()}, wyliczalne:!1, konfigurowalne:!0}),Object.defineProperty(e.prototype,"manuallyClosed",{get:function(){return this.state.manuallyClosed},set:function( e){this.state.manuallyClosed=!!e,this.setLocalStorage()},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.init=function(){this.isNotificationsSupported()&&this.isNotificationPermissionDefault ()&&(this.historyEnabled||document.body.classList.add(Xt),this.addEventListeners(),this.initialized=!0,this.hasSeenTooltipIn(this.manuallyClosed?6048e5:Jt)||(document. body.classList.add(Xt),this.show(!0)))},e.prototype.addEventListeners=function(){var e=this;this.ybar.addElementListener(this.container.getElementsByClassName(Kt)[ 0],"click",(function(){e.hide(),e.manuallyClosed=!0}))},e.prototype.isNotificationsSupported=function(){var e;return null===(e= null===window||void 0===window?void 0:window.subscriptionHelperInstance)||void 0===e?void 0:e.checkIsSupportedBrowser()},e.prototype.isNotificationPermissionDefault=function(){ var e;return"default"===(null===(e=window.Notification)||void 0===e?void 0:e.permission)},e.prototype.hasSeenTooltipIn=funkcja(e) {if(!this.lastSeen)return!1;var n=new Date(this.lastSeen),t=nowa data;return n.getTime()+e>t.getTime()},e.prototype.setLocalStorage= funkcja(){var e;null===(e=window.localStorage)||void 0===e||e.setItem(Wt,JSON.stringify(this.state))},e.prototype.getLocalStorage =function(){var e,n,t=null===(e=window.localStorage)||void 0===e?void 0:e.getItem(Wt);if(null===t) return null;try{return JSON.parse(t)}catch(e){return null===(n=window.localStorage)||void 0===n||n.removeItem(Wt),null}} ,e}(),Qt=-1,eo={0:0,1:1,9:9,99:99,150:150},no=funkcja(e,n){var t,o=n.isUH3 ,i=n.notifMenu,r=n.notifMenuOpener,a=n.notifDropdown,s=n.notifBadge,c=n.notifContainer,l=n.notifLabel;n.tooltipContainer&&(t=nowy $t(e,n .tooltipContainer));var d=G(),u=funkcja(){i&&(i.checked=!1),null==a||a.classList.remove("ybarMenuOpen")},p=funkcja( ){var n;e.triggerEvent("zamknij-wszystkie-menu"),!!document.querySelector(.display-push-promos ..concat(jt))||(d.resetBadge(),s&&( o?null===(n=s.parentElement)||void 0===n||n.classList.remove(zt):s.style.display="none"))},h=funkcja(e ){var n,t;0===Qt&&(null===(n=null==e?void 0:e.css)||void 0===n?void 0:n.length)&&e. css.length>0&&(Qt++,funkcja(e){for(var n,t,o=0;o0&&s)if(o){var r,a=(r=e.newCount)>99;s.textContent=a?"99+":r+"",null===(t=s.parentElement)|| void 0===t||t.classList.add(zt)}else s.style.display="block"},f=function(){d.refreshPanel().then(h).then(ee) .catch((funkcja(){}))};e.addEventListener("zamknij-wszystkie-menu",(funkcja(){xe(c)||u()})),c&&(f(),setInterval ((funkcja(){f()}),3e5),o?l&&l.addEventListener("mouseenter",(funkcja(){p(),null==t||t.show()})):c .addEventListener("mouseenter",(funkcja(){p(),null==t||t.show()})),c.addEventListener("mouseenter",(funkcja(){u(),null= =t||t.hide()}))),e.addElementListener(i,"kliknięcie",(funkcja(){Q("ybar","powiadomienie","",{elm:"btn",elmt :"block"===(null==s?void 0:s.style.display)?"newalert":"",subsec:"notification",itc:"1"})})),r&&Ee(e ,r,"ybar","powiadomienie",{elm:"expand",subsec:"powiadomienia",itc:"2"}),e.addElementListener(a"focusin",(function(){i&&(i .checked=!0),null==a||a.classList.add("ybarMenuOpen")})),e.addElementListener(a"focusout",u),e.addElementListener(n.tooltipContainer,"focusin ",(funkcja(){null==t||t.show()})),e.addElementListener(n.tooltipContainer,"focusout",(funkcja(){null==t||t.hide() }));var m=e.getConfig().device,v=document.getElementById("ybar");v&&v.classList.contains("ybar-ytheme-crunch")&&(Qt=0);var y= new RegExp("[?&]notifications=1(&|#|$)");"desktop"===m&i&&y.test(window.location.search)&&(i.checked=!0)};ye( "ybar-mod-notification",(function(e){var n={isUH3:"crunch"===e.getConfig().ytheme,notifContainer:document.getElementById("notification-container"),notifBadge:document .getElementById("notif-badge"),notifMenu:document.getElementById("ybarNotificationMenu"),notifMenuOpener:document.querySelector("#ybarNotificationMenu + etykieta"),notifDropdown:document.getElementById("notifDropdownContainer"),tooltipContainer:dokument. querySelector("..concat(Ft)),notifLabel:document.querySelector("..concat(Gt))};no(e,n)}))}()}};
  4 najpopularniejsze banki dla milionerów (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Pres. Carey Rath

  Last Updated:

  Views: 5307

  Rating: 4 / 5 (41 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Pres. Carey Rath

  Birthday: 1997-03-06

  Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

  Phone: +18682428114917

  Job: National Technology Representative

  Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

  Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.