Wykorzystaj z nami swoją emeryturę w pełni | Awangarda (2024)

*Za okres 10 lat zakończony 30 czerwca 2023 r. 6 z 6 funduszy rynku pieniężnego Vanguard, 84 z 96 funduszy obligacji Vanguard, 20 z 23 funduszy zrównoważonych Vanguard i 153 ze 184 funduszy akcyjnych Vanguard – łącznie 263 z 309 Fundusze Vanguard osiągnęły lepsze wyniki niż średnie w grupie porównawczej Lipper. Wyniki będą się różnić w przypadku innych okresów. Do porównania włączono jedynie fundusze inwestycyjne i ETF (fundusze notowane na giełdzie) z minimum 10-letnią historią. Źródło: Lipper, firma Thomson Reuters.Przedstawione dane dotyczące wyników konkurencyjnych reprezentują wyniki z przeszłości i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.Zobacz wyniki funduszu

†Średni wskaźnik wydatków na fundusze ETF i fundusze inwestycyjne Vanguard: 0,08%. Średni w branży wskaźnik wydatków na fundusze ETF i fundusze inwestycyjne: 0,47%. Wszystkie średnie są ważone aktywami. Średnia branżowa nie obejmuje Vanguard. Źródła: Vanguard i Morningstar, Inc., stan na 31 grudnia 2022 r.

††W tym hipotetycznym przykładzie założono stopę zwrotu na poziomie 6%, stopę inflacji na poziomie 4%, wskaźniki kosztów obniżono z 0,80% do 0,30%, wypłaty skorygowano o inflację oraz likwidację całego portfela w ciągu 35 lat.

Wszelkie inwestycje obarczone są ryzykiem, łącznie z możliwą utratą zainwestowanych środków.

Vanguard's advice services are provided by Vanguard Advisers, Inc. ("VAI"), a registered investment advisor, or by Vanguard National Trust Company ("VNTC"), a federally chartered, limited-purpose trust company.\r\n

The services provided to clients will vary based upon the service selected, including management, fees, eligibility, and access to an advisor. Find VAI's Form CRS and each program's advisory brochure here for an overview.

\r\n

VAI and VNTC are subsidiaries of The Vanguard Group, Inc., and affiliates of Vanguard Marketing Corporation. Neither VAI, VNTC, nor its affiliates guarantee profits or protection from losses.

\r\n"}}">

Usługi doradcze Vanguard świadczone są przez Vanguard Advisers, Inc. („VAI”), zarejestrowanego doradcę inwestycyjnego, lub przez Vanguard National Trust Company („VNTC”), spółkę powierniczą o ograniczonym przeznaczeniu, posiadającą uprawnienia federalne.

Usługi świadczone klientom będą się różnić w zależności od wybranej usługi, w tym zarządzania, opłat, uprawnień i dostępu do doradcy. Znajdź formularz CRS VAI i broszurę doradczą każdego programuTutajdla przeglądu.

VAI i VNTC są spółkami zależnymi The Vanguard Group, Inc. i stowarzyszonymi z Vanguard Marketing Corporation. Ani VAI, VNTC, ani ich spółki stowarzyszone nie gwarantują zysków ani ochrony przed stratami.

Wykorzystaj z nami swoją emeryturę w pełni | Awangarda (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5303

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.