Är agent ross som dör i en nationell skatt? (2024)

Dör agent Ross verkligen i National Treasure?

I riktig Disney-stilnej, agent Ross är inte döende. När barnen anländer till hamnen och omedelbart hålls i pistolhot, avslöjar Ross sig levande genom att skjuta flera av Salazars ligister.

(Video) This is how you win your freedom ⚔️ First War of Scottish Independence (ALL PARTS - 7 BATTLES)
(HistoryMarche)
Dör pappa i National Treasure?

Liksom Gates har familjen Sadusky varit på skattjakt i generationer.Liams pappa dog när han försökte hitta Montezumas guldoch Liam verkar skylla på sin farfar.

(Video) Verna Myers: How to overcome our biases? Walk boldly toward them
(TED)
Är Salazar verkligen Raphael?

Efter showen hittar hon Myles som var med Kacey. Myles erbjuder sig att hjälpa till att hitta Jess, men Liam vägrar att lita på honom. Jess får veta att Salazar faktiskt är hennes far, Rafael, och att polisen trodde att han var Salazar när han greps.

(Video) Homefront The Revolution [Full Game] Gameplay Walkthrough [ALL DLC Cutscenes - Game Movie Longplay]
(GWT Gaming)
Var agent Hendricks alltid Salazar?

Hendricks var medlem i Cras Est Nostrum och blev Salazar någon gång i det förflutna.2001 var Hendricks Salazaroch var efter skatten i Montezuma. Rafael Rios och Sebastian arbetade för honom, men när Rafael förrådde dem skickade Hendricks Sebastian för att döda Rafael och hämta den aztekiska reliken.

(Video) Leslie Kean on David Grusch (UFO Whistleblower): Non-Human Intelligence, Recovered UFOs, UAP, & more
(Unravelling the Universe)
Vad kommer att hända med agent Ross?

National Treasure: Edge of History avsnitt 9 var actionfyllt och visade upp intelligensen från FBI-agenten Hannah Betsy Ross när hon löste mordet på Peter Sadusky, men slutet av avsnittet visade att hon ärknivhuggen i magen av Hendricks och antagligen döende.

(Video) KONSTIGA NYHETER VECKAN - 61 | Mystisk | Universum | UFO | Paranormalt
(Cristina Gomez)
Vem dödade agent Ross?

Tre år senare lämnar Ross byrån och flyttar till en liten stuga med sin fru och bror. Ett år senare spåras Ross upp och dödas i en duell avJack Marston, syn Jana.

(Video) 5 Viktigaste UFO-Visselblåsare
(Cristina Gomez)
Är Liam en förrädare i National Treasure?

Liam visade sig vara en förrädaresom "National Treasure: The Edge of History" avsnitt 5 har kommit till sitt slut. De gick till balen med målet att stjäla dagboken, men eftersom det var ett planerat lagarbete verkade Liam vara otrogen mot henne genom att själv ta dagboken.

(Video) HITMAN | Fullt spel - Longplay Walkthrough Gameplay (Ingen kommentar) 100% Stealth / Silent Assassin
(IANISIN)
Hur dör Mitch i National Treasure?

När resten av gruppen flyr kammaren, glider Mitch och dras under vattnet därdet sjunker så småningom när kammaren fylls upp helt. Ben uppfyllde Mitchs löfte att bli krediterad för att han hittade Cibola, och det gjorde han.

(Video) Aliens - UFOs - Tänk om Whistleblowers talar sanningen..?
(Cristina Gomez)
Vad händer i slutet av National Treasure?

Hendricks dödar meningslöst Billies sårade partner Kacey (Breeda Wool), vilket leder till att en upprörd Billie dödar honom i sin tur och tar upp Salazars mantel. Detta skulle dock visa sig vara en kortvarig regeringstid eftersom inte ens en C4-säck och blind rage kunde förse Billie med skatten hon förlorade allt för att hitta.

(Video) Der LÄNGSTE Wohnwagen der Welt: KABE HACIENDA 1000 TDL E3 DU Wohnwagen 2021. Komplette Roomtour.
(GERMAN TELEVISION)
Vad hände med agent Ross efter Black Panther?

I Wakanda Forever arresterades agent Ross av CIA för att ha hjälpt folket i Wakanda i deras försök att skydda Riri Williams från Namor. Dock,Ross blir befriad av Okoya i slutet av filmen, vilket betyder att den är på ett lamadjur.

(Video) Ryan Graves on UAP & UFOs: Encounters, Flight Characteristics, Aerospace Safety, Origins, & more
(Unravelling the Universe)

Dör någon i National Treasure 2?

Thomas är skjuten, och banditen försöker hämta sidorna, men får bara ett fragment av sidan. När Thomas dör säger Thomas till sin förtvivlade son, Charles Gates, "En skuld som alla män betalar..."

Är agent ross som dör i en nationell skatt? (2024)

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 18/01/2024

Views: 5257

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.